BREEAM godkänner CLIMB för beräkning av biologisk mångfald

CLIMB värdering och beräkning av biologisk mångfald Ecogain

Den internationella certifieringen BREEAM* har nu officiellt godkänt CLIMB som metod för att påvisa vinster för biologisk mångfald. Detta bekräftar CLIMB:s roll som ett standardiserat och vetenskapligt tillvägagångssätt för att bedöma biologisk mångfald i bygg- och utvecklingsprojekt.

CLIMB står för Changing Land use Impact on Biodiversity. Metoden har utvecklats av Ecogain och flera stora företag inom svenskt näringsliv, tillsammans med ledande forskare och experter inom biologisk mångfald. CLIMB ger aktörer inom markanvändning möjlighet att bedöma och kvantifiera sitt arbete för att bevara och förbättra biologisk mångfald i olika miljöer.

– De som certifierat sina byggprojekt kan nu visa att de har uppnått verkliga vinster för biologisk mångfald. Möjligheten att använda CLIMB kommer inte bara påskynda certifieringsprocessen utan också att ge en ram för att mäta och rapportera vinster av biologisk mångfald på ett transparent och trovärdigt sätt, säger Agnes Sandström, landskapsarkitekt på Ecogain.

*BREEAM står för Building Research Establishment Environmental Assessment Method, och är en internationellt erkänd certifieringsmetod för bygg- och utvecklingsprojekt.

Fakta CLIMB

CLIMB, Changing Land Use Impact on Biodiversity, är en modell för att beräkna nuläge samt positiv och negativ påverkan på biologisk mångfald i samband med förändrad markanvändning. 

CLIMB kan bland annat tillämpas för att:

  • jämföra lokaliseringar och layouter
  • överblicka och värdera olika effekter av investeringar 
  • öka förutsägbarhet i miljöprövning
  • möjliggöra uppföljning mot mål
  • rapportera effekter på biologisk mångfald
  • utveckla nya nyckeltal för biologisk mångfald

Grundformeln för mätverktyget bygger på brittiska DEFRAS Biodiversity Metric, men har i CLIMB vidareutvecklats och anpassats till nordiska förhållanden. CLIMB använder standardiserade indata och expertkunskap för att planera, prioritera och räkna in parametrar för restaurering och kompensation – vilket resulterar i lönsamhet för både företaget och naturen.

CLIMB är ett samverkansprojekt med Ecogain, Talga, Vattenfall, Sveriges Bergmaterialindustri, Skanska, Svenska Kraftnät, Svemin, Boliden, LKAB, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, Heidelberg Materials.

Över 200 personer har engagerat sig och gett viktig feedback.

En Advisory Board med representanter från Naturvårdsverket, SLU, Lunds universitet, Chalmers, IIASA, Anthesis, Skellefteå Kraft och Ecogain har löpande involverats i arbetet med metodutvecklingen.

Projektet sker i Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Ecogain anordnar kurser för att komma igång med CLIMB för planering, rapportering, affärsstrategi, beställning eller egna beräkningar.

Mer information om CLIMB:

www.ecogain.se/climb  |  www.climb.ecogain.se  |  CLIMB kommer att bli banbrytande i arbetet för biologisk mångfald