Ecogain avslutar EBI – satsar på CLIMB 

Ecogain avslutar sin årliga rapport Ecogain Biodiversity Index (EBI) för att i stället fokusera på satsningen CLIMB. CLIMB är en svenskutvecklad modell för att kvantifiera biologisk mångfald och hjälpa företag att beräkna och planera sin markanvändning på ett hållbart sätt.  

“Vi har uppnått de mål vi hade med EBI. I dag vet alla att förlusten av biodiversitet är en av de största riskerna mänskligheten står inför. Det är dags att gå ett steg längre.” säger Ecogains grundare Anders Enetjärn. 

Ecogain Biodiversity Index (EBI) har sedan 2018 granskat hur storföretagen rapporterar om biologisk mångfald. EBI har bidragit till betydelsefull transparens och att frågan kommit upp på agendan inom flera bolag. Sveriges näringsliv har under åren tagit viktiga steg framåt, med flera pionjärer som kommunicerat mål för biologisk mångfald. År 2022 introducerades EBI på Nasdaq genom de två rapporter som släpptes; en för Europas 300 största noterade företag och en för USA:s 100 största noterade företag. 

Nu tar Ecogain arbetet för biologisk mångfald ett steg längre med sin fortsatta satsning på CLIMB – en modell som ger företagen och industrin möjligheter att beräkna nuläget, negativ och positiv påverkan på biologisk mångfald. Det gör det möjligt att planera och kompensera för sin påverkan på biologisk mångfald. Det nya mätverktyget kan användas för trovärdig och transparent rapportering av påverkan på biologisk mångfald och kommunicera naturens värde på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. 

 “Det som är banbrytande med CLIMB är att den ger möjlighet att räkna på naturförluster – och vinster – till följd av förändrad markanvändning.” säger Anders Enetjärn, grundare av Ecogain. 

Den 22 maj lanseras CLIMB i Näringslivets Hus i Stockholm. Ecogain har under tre års tid investerat i projektet tillsammans med tio stora aktörer inom näringsliv och offentlig verksamhet. Flera av dem kommer att vara på plats vid lanseringen för att diskutera tillämpningen och dela sina erfarenheter från utvecklingsprojektet. 

Ecogain fortsätter att arbeta för att främja näringslivets möjligheter att nå affärsfördelar genom att adressera biologisk mångfald och bidra till hållbar markanvändning. Med CLIMB vill Ecogain och partners underlätta för företag att minimera sin negativa påverkan på naturen, få bättre förutsägbarhet i miljöprövningar och uppfylla de nya krav och förväntningar som kommer kring företagens arbete med och rapportering om biologisk mångfald.  

Fakta CLIMB

CLIMB är en förkortning för Changing Land Use Impact on Biodiversity och är ett samverkansprojekt mellan Ecogain och en rad aktörer inom svenskt näringsliv. Projektet sker inom Strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Modellen används för att beräkna nuläge samt positiv och negativ påverkan på biologisk mångfald i samband med förändrad markanvändning.  

CLIMB kan bland annat tillämpas för att: 

  • jämföra lokaliseringar och layouter 
  • överblicka och värdera olika effekter av investeringar  
  • öka förutsägbarhet i miljöprövning 
  • möjliggöra uppföljning mot mål 
  • rapportera effekter på biologisk mångfald  
  • utveckla nya nyckeltal för biologisk mångfald 
     

Grundformeln för mätverktyget bygger på brittiska DEFRAS Biodiversity Metric, men har i CLIMB vidareutvecklats och anpassats till nordiska förhållanden. CLIMB använder standardiserade indata och expertkunskap för att planera, prioritera och räkna in parametrar för restaurering och kompensation – vilket resulterar i lönsamhet för både företaget och naturen.  LÄS MER