Fördjupad CSRD-analys med fokus på biologisk mångfald

Hållbarhetsrapportering är inte endast ett obligatoriskt krav enligt CSRD, utan också en möjlighet för företag att visa sitt engagemang och ansvarstagande för vår natur. Att bedriva en hållbar verksamhet blir alltmer betydelsefullt som en konkurrensfördel för att fortsätta attrahera intressenter. Startskottet för ett långsiktigt hållbarhetsarbete är att genomföra en effektiv och meningsfull CSRD-analys för att förstå företagets påverkan på och beroenden av naturen.

Under hösten 2023 har många företag brottats med sin övergripande CSRD-analys eller befinner sig i uppstartsfasen av processen. Vi på Ecogain hjälper företag att uppfylla rapporteringskraven enligt standarden för biologisk mångfald och ekosystem. Här delar vi med oss av metoder, viktiga begrepp och hur ni genomför en fördjupad CSRD-analys i enlighet med EU:s krav, för er som har en betydande verksamhetspåverkan inom området.

Dubbel väsentlighetsanalys: förstå påverkan och beroenden

Dubbel väsentlighetsanalys är utgångspunkten för hållbarhetsrapportering i enlighet med CSRD och är en metod för att sätta strategier, policyer, mål och uppföljning i linje med ESRS krav. Genom att kartlägga verksamhetens påverkan och beroenden kan man förutse eventuella risker och möjligheter och tidigt interagera dem i företagets strategi och affärsmodell.

Man tar hänsyn till två faktorer som ska rapporteras och bedömas: dels förstå hur bolagets verksamhetsaktiviteter påverkar omvärlden, dels hur omvärlden påverkar, eller riskerar att påverka, verksamhetens egen utveckling.

Kärnan för den dubbla väsentlighetanalysen är att den ska omfatta hela företagets värdekedja av direkt och indirekt påverkan kopplat till naturen för att säkerställa transparensen och effektiviteten. En tydlig och strukturerad ram för vad som ska bedömas och presenteras i hållbarhetsrapporteringen ges i ESRS 1 AR 16, (Sustainability matters covered in topical ESRS.

ESRS E4 – kraven på ditt arbete kopplat till biologisk mångfald och ekosystem

Om ni gjort en dubbel väsentlighetsanalys och ser att ni har negativ påverkan på ekosystem och biologisk mångfald, är det av hög vikt att tidigt beakta de specifika krav som fastställs i den tematiska standarden för biologisk mångfald och ekosystem (ESRS E4). Negativ påverkan kan exempelvis bero på byggnation eller annan exploatering, och inköp av material som metaller, mineraler, jordbruksprodukter och skogsprodukter – vilket i sin tur påverkar naturen uppströms i värdekedjan.

Enligt ESRS E4 är det 15 olika aspekter som ska beaktas. Företagets affärsmodell och strategi ska beskrivas och ska vara tydligt förenat till åtgärder, mål och uppföljning. För att mer precist möta dessa krav behöver man följa riktlinjerna för påverkan, beroenden, risker och möjligheter kopplat till biologisk mångfald och ekosystem som finns beskrivet i ESRS E4. Genom att proaktivt och systematiskt följa riktlinjerna säkerställer ni att inte missa viktiga aspekter eller krav som är kopplade till verksamheten i samband med hållbarhetsrapportering.

LEAP-metodik enligt TNFD för ditt arbete med biologisk mångfald

Ecogain hjälper företag att uppfylla kraven för hållbarhetsrapportering kopplat till biologisk mångfald och ekosystem. Vi använder LEAP, en metodik från det globala ramverket TNFD som är väl linjerat med de regler och riktlinjer som finns i ESRS E4. 

LEAP ger en kvalitativ, tydlig och objektiv process för att identifiera och bedöma olika aspekter av hållbarhet. ESRS pekar även specifikt på TNFD:s metodik i Application Requirements under IRO-1 i de tematiska standarderna, bland annat i ESRS E4. Att följa dessa riktlinjer och använda LEAP som verktyg ger företag möjlighet att skapa en mer omfattande och välgrundad förståelse för deras påverkan på ekosystem och biologisk mångfald, vilket i sin tur möjliggör för företagen att agera mer strategiskt och ansvarsfullt.

Nästa steg: Inkludera naturen i din hållbarhetsstrategi

Dubbel väsentlighetsanalys, CSRD, ESRS och TNFD är områden som är relativt nya för många företag. En del har redan gjort en resa när det gäller klimatarbetet, och behöver nu ta nästa steg och inkludera såväl sin påverkan som beroende av naturen – det vill säga ett bredare perspektiv på hållbarhetsarbetet. Detta, inte enbart för den egna verksamheten – även om rapporteringskraven är mer specifika för egna siter, utan även i värdekedjan.