Klimatanpassning i fastighetsbranschen: satsa på åtgärder som löser fler utmaningar

Fastighetsbranschen står inför en omvälvande tid med de eskalerande utmaningar som klimatförändringarna medför. Från ökade risker för skador till stigande försäkringskostnader, är behovet av att anpassa sig till det föränderliga klimatet akut

–  Fastighetsbranschen och privata fastighetsägare är några av de mest utsatta grupperna när det gäller risker och effekter av klimatförändringar, säger Lina Molin, Ecogains klimatanpassningsexpert.

En ökad frekvens av extrema väderhändelser, med stigande vattennivåer, jordskred och ökad temperatur medför direkta risker för befintliga och framtida fastighetsbestånd. Dessa risker leder inte bara till fysiska skador utan kan även sänka mark- och fastighetsvärderingar samt öka försäkringskostnaderna. Vi ser redan tecken på att klimatriskanalyser efterfrågas vid investeringar i nya fastigheter och kommer med stor säkerhet att vara ett standardunderlag i fastighetsvärderingar (EDD, Environmental Due Diligence) inom en nära framtid. 

I riskområden finns det en risk att de svenska försäkringspremierna förändras i framtiden till nackdel för de företag och privatpersoner som återkommande drabbats av översvämning, ras, skred och slamströmmar. Svensk försäkring uttalar sig återkommande om vikten av förebyggande arbete och att göra bra val vid nybyggnation. Om samma typ av skador uppstår frekvent eller att fakta talar för att risken är stor för en typ av skada, kan den inte längre anses vara oförutsedd av försäkringsbolag.  

I flera andra europeiska länder går trenden mot att fastighetsägare inte får försäkringsskydd mot återkommande naturolyckor och det är sannolikt att vi går mot en liknande utveckling även i Sverige. Detta är givetvis inget som försäkringsbolagen strävar efter utan snarare att eliminera och förebygga de risker och skador som kan uppstå. 

Inkludera klimatresistens i planeringsstadiet 

Vid nyproduktion blir fastighetens belägenhet och markens beskaffenhet allt viktigare att utreda. Förutom att plan- och bygglagen har krav på utredning kring markens lämplighet så gynnas exploatörer se över hela landskapsbilden för att minska risken för oförutsägbara händelser från områden uppströms området.  

Utöver detta finns även sociala perspektiv som kan vägas in i ett fastighetsbestånd. I ett projekt vid Mittuniversitetets forskningscenter för risk och kris undersöktes kort- och långsiktiga konsekvenser av bostadsägares riskuppfattningar, betalningsförmåga och riskbeteende för försäkringsbranschen. I studien identifierades det att det finns skillnader mellan hur människor uppfattar risker och hur dessa ska hanteras. Det visar bland annat att skillnader i ekonomiska tillgångar, utbildningsnivå, kön, och vart man bor påverkar hur människor uppfattar och hanterar klimatrelaterade risker.  

För att möta dessa utmaningar behöver fastighetsbranschen agera proaktivt. Genom att inkludera klimatresistens redan i design- och planeringsstadiet ökar livslängden, och risken att drabbas av tilläggskostnader för reparation och ombyggnad minskar. Långsiktig planering och förvaltning bidrar till både ekonomisk och miljömässig hållbarhet och ökar fastigheternas motstånd mot klimatrelaterade risker. 

Tre viktiga områden för klimatanpassning gällande fastigheter

 • FASTIGHETENS BELÄGENHET OCH OMGIVNING
  Markförhållanden och landskapet runt fastigheten spelar stor roll för möjligheten att minska risken för skada och påfrestning. I dessa analyser ska inkludera markstabilitet, vegetation, vattenavrinningsområden och andra naturvärden. Detta bör analyseras både för befintliga fastigheter och för nyetablering.

  Om till exempel en fastighet är belägen i en lågpunkt ökar risken för översvämning och vattensjuk mark. Om fastigheten är belägen i sluttande terräng ökar risken för ras, skred och erosion. Risken för en sådan händelse är nära sammankopplat med markens beskaffenhet och lokala nederbördsmängder. 

 • FASTIGHETENS VÄRDE
  Fastighetens skick och lokalisering är en del av fastighetens värde. Klimatförändringarnas effekter med värme och mer fuktiga och blöta miljöer kan påverka både inomhusmiljön och den yttre strukturen på fastigheten. Skador som röta, mögel och skadedjur förväntas i ett framtida klimat, och underhållsarbete blir viktigare.  

  Utöver detta behöver en fastighetsägare se över vilken typ av värde som finns inuti fastigheten. Är det en fastighet där människor huserar blir givetvis inomhusmiljön mycket viktig. Det finns även behov av att flytta materiella saker från utrymmen som kan översvämmas om olyckan skulle vara framme. 

 • TRANSPORT TILL OCH FRÅN FASTIGHET
  Vägar till och från en fastighet påverkas av väderhändelser som höga flöden, skyfall och andra oväder. Om det finns ett transportberoende kopplat till fastigheten behöver säkra vägar in och ut skapas. I många fall är detta svårt att kontrollera själv. Det krävs samarbete med flera aktörer för att säkerställa att vägkvaliteten är godkänd och att det finns en uppdaterad beredskapsplan om olyckan är framme. Ecogain erbjuder stöttning inom klimatanpassning. Ecogain arbetar kontinuerligt med att inkludera multifunktionella naturbaserade lösningar. Detta är lösningar som bidrar till att minska utsläppen, att stärka motståndskraften mot klimatrisker och bidra till vår krisberedskap samtidigt som vi ser till att den biologiska mångfalden behålls och förstärks. Exempel på sådana åtgärder kan vara att ersätta onödig hårdgjord yta med vegetation och naturliga vattenuppsamlingsplatser som bidrar till biologisk mångfald. Vegetation och vatten sänker lokalt temperaturen under sommaren och kan minska risken för översvämning. Utöver detta finns många sociala värden som att se årstidsväxlingar, rekreationsområden och möjligheten att svalka sig.