Mark- och miljööverdomstolen godkänner vindkraftspark på Stormyrberget

Från Mark- och miljödomstolens syn på plats i december 2021, med Stormyrberget i bakgrunden.

Efter en flera år lång tillståndsprocess och juridiska prövningar har Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) slutligen gett grönt ljus för Vattenfalls vindkraftpark i Stormyrberget i Örnsköldsviks kommun. 

– Den här domen är helt avgörande för den fortsatta utbyggnaden av förnybar vindenergi i norra Sverige. MÖD hittar en rimlig avvägning i de svåra frågorna, och det kommer att gynna branschen, säger Ecogains Anders Enetjärn, som varit Vattenfalls konsult i projektet.  

I fredags kom Mark- och miljööverdomstolens (MÖD) besked i målet om vindkraftsparken på Stormyrberget i Örnsköldsviks kommun. Efter en omfattande prövning av miljökonsekvensbedömningen skriver domstolen att det inte finns anledning att ifrågasätta det tidigare godkännandet från mark- och miljödomstolen, och ger därmed Vattenfall miljötillstånd för vindkraftsparken. 

Samebyns intressen gällande rennäringen har beaktats, men MÖD anser att vindkraftparken inte omöjliggör rennäring på platsen. 

– MÖD gör i sina domskäl väl motiverade överväganden kring hur rennäringen kan påverkas av Stormyrberget på sikt, men drar också den tydliga slutsatsen att ingreppet inte kommer medföra ett påtagligt försvårande för rennäringen, säger Anders Enetjärn. 

  Handbok för rennäringsutredningar till grund för domen

Domen är också tydlig vad gäller hur rennäringen ska beskrivas i en MKB och menar att rennäringens intressen är tillräckligt beskrivna.  

– Det är fantastiskt att konstatera att de nya metoder för rennäringsutredningar som Ecogain utvecklat, och delat med sig av i Svensk Vindenergis nya metodhandbok, nu kan ligga till grund för ett tydligt beslut i MÖD. 

  Mark- och miljööverdomstolen lägger till två nya villkor för tillståndet: en skyldighet för Vattenfall att stänga av vindkraftverken under vissa perioder och ett villkor om uppsamlingshage. 

Domen kan inte överklagas och blir därmed slutgiltig. 


Fakta vinkraftsprojektet Stormyrberget

Vindkraftsprojektet Stormyrberget beräknas kunna producera 800 GWh årligen, vilket motsvarar den årliga elförbrukningen för 333 000 bilar, eller att 7 procent av landets bilar kommer att kunna drivas elektriskt.

Läs mer om projektet i Stormyrberget och domen på Vattenfalls webb.