Näringslivet måste involveras i Sveriges strategi för biologisk mångfald

Alla delar av regeringen och hela samhället måste vara delaktiga i att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. Det är ett av Ecogains viktigaste medskick till Naturvårdsverkets regeringsuppdrag med att ta fram Sveriges nationella strategi och handlingsplan för biologisk mångfald.

– Att ta itu med naturkrisen är lika viktigt som att ta itu med klimatkrisen. Och de behöver hanteras samlat. Hela samhället behöver involveras i strategin, inte bara myndigheterna, säger Ecogains grundare Anders Enetjärn.

Just nu pågår Naturvårdsverkets arbete med att ta fram förslag till Sveriges nationella strategi och handlingsplan för biologisk mångfald och Ecogain har fått möjlighet att bidra med synpunkter och expertkunskap.

– Ecogain har en unik position med örat mot rälsen när det gäller näringslivet. Och den privata sektorn har ju en helt avgörande roll att spela. Därför ska givetvis Ecogain dela sina insikter och lösningar, säger Anders Enetjärn.

Färdplaner för biologisk mångfald – viktigt stöd för näringslivets aktörer

Ett exempel är Ecogains unika erfarenhet av att ta fram branschspecifika färdplaner för biologisk mångfald. De har varit ett viktigt stöd för företagen inom samma sektor att arbeta utifrån. I yttrandet lyfts behovet av regeringsstöd för färdplaner i likhet med de klimat- och fossilfria planer som finns inom olika sektorer. Det behövs både tydliga förväntningar på affärsmodeller och att färdplanerna inkluderar specifika åtgärder mot naturförlust enligt IPBES och hänsynshierarkin.

Åtta förslag för arbetet med Sveriges nationella strategi och handlingsplan för biologisk mångfald.

Ecogain ger i sin sammanställning till Naturvårdsverket åtta rekommendationer för myndigheten att ta med i sitt fortsatta arbete:

  1. Ge plats för näringslivets och finanssektorns potential.
  2. Initiera en nationell baslinjeanalys av näringslivet och biologisk mångfald.
  3. Upprätta ett svenskt Naturpolitiskt ramverk.
  4. Stimulera branschfärdplaner för biodiversitet.
  5. Skapa en samordningsmekanism mellan näringsliv, finanssektor och regering.
  6. Utveckla incitament och konkurrenskraft för att främja naturvänliga affärsmodeller.
  7. Planera för finansiell omställning mot biologisk mångfald.
  8. Säkerställ genomförbarhet och resurser för att stödja övergången.

Ecogains yttrande tar stöd i kommentarer och åsikter från företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden, rekommendationer från Business for Nature, svenska WWF:s inspel samt erfarenheter från företagets 80-tal medarbetare specialiserade på naturfrågor. 

 – Jag hoppas att vi inspirerar verket att skruva upp ambitionen ordentligt för näringslivet i den nationella planen för biologisk mångfald, säger Anders Enetjärn.

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 3 november 2023.

Läs hela Ecogains yttrande här (pdf)

Läs mer om arbetet med nationell strategi och handlingsplan gällande CBD på Naturvårdsverkets hemsida