Regeringsuppdrag undersöker företagens arbete med Science Based Targets för klimatet.

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett initiativ som inletts av CDP, United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). Det är ett ramverk som definierar best practice gällande utsläppsreduktion och koldioxidneutralitet enligt aktuell vetenskap. Regeringen vill nu undersöka näringslivets arbete med Science Based Targets. Ecogain har fått uppdraget att delta i referensgruppen för det regeringsuppdrag som syftar till att få större förståelse för näringslivets användning och implementering av SBTi.

Science Based Targets initiative hjälper företag och organisationer att sätta mål för sitt klimatarbete som går i linje med vad som krävs för att klara målsättningarna i Parisavtalet inom FN:s klimatkonvention. I Parisavtalet åtar sig en majoritet av världens länder att anstränga sig för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C. I december 2022 beslutade FN:s konvention om biologisk mångfald om globala mål för biologisk mångfald, Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. I början av lanserar 2023 Science Based Targets Network ett systerramverk till SBTi; SBTN (Science Based Targets for Nature), som syftar till att stötta företag med att kartlägga sin påverkan på och sätta mål kring biologisk mångfald. 

Med regeringsuppdraget ”Företagens strategiska klimatomställning – Effekter, lärdomar och policyimplikationer” vill man undersöka näringslivets strategiska arbete för klimatomställningen. Uppdraget syftar till att kartlägga hur Science Based Targets påverkar takten på klimatomställningen, vad som motiverar företag att gå med i initiativet, vilka implementeringsstrategier som företagen använder sig av och vilken roll staten har i arbetet framåt.

Ecogains representant i referensgruppen är Carly Smith, expertanalytiker inom näringspolitik med fokus på hållbarhet och internationalisering. Med lång erfarenhet från Regeringskansliet och analysmyndigheter kommer Carly att ha en rådgivande roll inom projektet.

”Det är jätteviktigt att nu få fördjupade kunskaper om företagens arbete med Science Based Targets för klimatomställningen för att sedan kunna stödja dem effektivt i att vidareutveckla mål som även omfattar biologisk mångfald. Dessutom finns det överlapp mellan de två ramverken, då klimatförändringarna är en av de fem största drivkrafterna bakom förlusten av biologisk mångfald”, säger Carly Smith.

Regeringsuppdraget planeras löpa under hela 2023. I referensgruppen ingår även WWF, IVL, KTH, Danske bank, 2050 consulting, Näringsdepartementet och Vinnova.