Resiliens och konkurrenskraft i ett framtida klimat

Mörk himmel Mörk himmel

Klimatförändringar, naturskador och förlust av biologisk mångfald hänger ihop. För att möta dessa utmaningar på ett effektivt sätt behöver vi bygga resiliens.   
–  Det här är en fråga om överlevnad och konkurrenskraft för alla företag i dag. Och det finns tre viktiga områden att ta hänsyn till för att din klimatsårbarhetsanalys ska bli träffsäker, säger Lina Molin, Ecogains klimatanpassningsexpert. 

Klimatanpassning är förmågan att anpassa sig och lyckas skapa resiliens (motståndskraft) inför riskerna av klimatförändringar. I Sverige har vi redan börjat se hur torka och kraftigt regn kan påverka naturen, näringslivet och hela samhällen. Många andra länder har tampats med dessa problem länge, men nu börjar även svenska företag arbeta med riskhantering kopplat till klimatförändringar i affärsplaneringen. 

Hur stora konsekvenserna blir beror mycket på hur väl vi lyckats förbereda oss, och det blir alltmer tidskritiskt att stärka förmågan att analysera olika typer av klimatrisker och vidta åtgärder för att hantera utmaningarna.   

Klimat, natur och biologisk mångfald hänger ihop 

Att klimatförändringar, naturskador och förlust av biologisk mångfald hänger ihop märks tydligt i det förändrade klimatet. En ökad medeltemperatur kan ha så stor inverkan på arters livsmiljöer att de måste flytta, eller riskerar att hela populationer försvinner helt. 

– Natur, klimat och den biologiska mångfalden är tätt sammanlänkande i komplexa ekosystem. Ekosystemen klarar en del påfrestningar men några är på väg mot total systemkollaps, säger Lina Molin. 

För företag blir det en fråga om överlevnad och konkurrenskraft att förebygga riskerna. Det kräver god insikt och planering.  

Se till både akuta och långsiktiga risker  

Det finns både akuta och långsiktiga risker att ta hänsyn till. Det mest uppenbara är de fysiska riskerna som till exempel ras, skred, översvämningar och bränder, som kan innebära betydande negativ påverkan på företagets verksamhet. Det här blir särskilt kännbart för aktörer med verksamhet i flera länder som också drabbas av extrema väderhändelser. 

Andra risker är kopplade till den tid av omställning vi lever i, med lagkrav, rapportering och politiska beslut. De som behöver rapportera enligt CSRD ska inkludera klimatrelaterade risker. Det gör man enklast genom att följa TCFD-rekommendationerna*. De kan hjälpa företag att hantera ekonomiska och regulatoriska risker. 

De här riskerna påverkar hur till exempel investerare och försäkringsbolag förhåller sig till företaget och ser på kapitalflöden och den finansiella stabiliteten.  

Även banker och försäkringsbolag förväntas inkludera klimatrelaterade risker i redovisningen. Försäkringsbolagen ska identifiera och bedöma hållbarhetsrisker, däribland klimatrisker, och ta hänsyn till dem i bedömningen av sitt totala solvenskrav i Orsa-rapporten**. Europeiska centralbanken (ECB) har två år i rad tagit upp klimat- och miljörelaterade risker på SSM:s*** riskkarta. Dessa ses som riskdrivande faktorer för euroområdets banker.  

Tre viktiga områden för klimatsårbarhetsanalysen 

Företag behöver därför redan nu påbörja sitt klimatanpassningsarbete, och där beskriva hur klimatrelaterade marknadsförändringar kan påverka företagens verksamhet och finansiella resultat. I en framgångsrik klimatriskanalys behöver man ta hänsyn till:  

 1. IDENTIFIERING AV RISKER OCH MÖJLIGHETER  
  I ett första skede behöver historiska och kommande utmaningar beskrivas i stora drag. Sedan redogör man för vilka effekter av klimatförändringarna som kan komma att påverka verksamheten, ofta används olika klimatscenarion så som RCP 4.5 och RCP 8.5.  
   
  En kartläggning görs av företagets möjlighet att hantera både extremväder, fysisk skada på fastigheter, förlust av biologisk mångfald och andra långsiktiga effekter som kan komma från andra länder än Sverige. 

Man analyserar även kommande utmaningar i företagets långsiktiga hållbarhet och lönsamhet. Detta kan innebära att titta på försäkringskostnader, förlust av tillgångar, störningar i produktionen och kostnader för att anpassa sig till nya lagkrav. 
 

 1. SANNOLIKHETS- OCH KONSEKVENSBEDÖMNING 
  När riskerna beskrivits utifrån givna klimatscenarion görs en analys om påverkan av klimatrisker med hjälp av en sannolikhet- och konsekvensbedömning. En sådan bedömning görs ofta genom en riskmatris som indikerar var och av vad företaget påverkas mest.  

Det är viktigt att bedöma varje identifierad risk utifrån ett ekonomiskt, operativt, juridiskt och marknadsmässigt perspektiv. Vid bedömningen av konsekvenserna ska både de direkta och indirekta effekterna av klimatrisker på affärsverksamheten analyseras. 
När riskmatrisen är klar görs en mer detaljerad sammanställning av de risker som framkommit samt en prioriteringslista.  

 1. ÅTGÄRDSARBETE MED TYDLIG STYRNING OCH UPPFÖLJNING 
  Att förstå sannolikheten för och konsekvenserna av klimatrelaterade händelser hjälper till att prioritera åtgärder som kan minska risken. Det ger även mer välgrundade beslut om hur resurserna ska allokeras för förebyggande åtgärder och beredskapsplanering.  
   
  Förutom att åtgärderna ska vara långsiktigt hållbara finns det två ytterligare punkter att ta med in i planeringen:
 • Åtgärden ska helst vara multifunktionell och hantera flera risker.  
 • Åtgärden ska helst minska utsläpp av växthusgaser och bidra till att stärka naturmiljöer och den biologiska mångfalden. 

För att åtgärdsarbetet ska ge resultat måste arbetet följas upp och utvärderas. Det som kommer fram i utvärderingen är ovärderligt för att fortsätta arbeta förebyggande.

Glöm inte leverantörskedjorna 

Vid bedömning av risker är det viktigt för företag att noggrant kartlägga verksamheten uppströms och nedströms i leverantörsleden. Det handlar om att identifiera och utvärdera eventuella sårbarheter som kan påverkas av klimatförändringar.  

Man undersöker var leverantörerna finns geografiskt och hur väl de kan hantera och återhämta sig från eventuella klimatrelaterade problem. Det är också viktigt att ta hänsyn till vad leverantörerna själva gör för att vara hållbara och hur de hanterar risker. För företag som får sina råvaror eller komponenter från områden som är extra utsatta för klimatpåverkan är denna analys extra viktig. 

– Även om vi ser en tydlig koppling mellan djupgående analyser runt företagets verksamhet och en lyckad klimatsårbarhetsanalys så vill jag påminna om vikten av att starta enkelt. Starta med en övergripande bild för att få med rätt personer och utöka sedan successivt. Därefter kan vi dyka ner i värdekedjor och skillnaden mellan hur klimatförändringarna påverkar verksamheten nationellt och sedermera transnationellt, säger Lina Molin. 


Förklaringar och hänvisningar i texten

* Den internationella organisationen The Financial Stability Board (FSB) har meddelat att arbetet med TCFD har slutförts. FSB meddelar samtidigt att ”Företag som tillämpar IFRS S1 Allmänna krav för offentliggörande av hållbarhetsrelaterad finansiell information och IFRS S2 klimatrelaterade upplysningar kommer att uppfylla TCFD-rekommendationerna eftersom rekommendationerna är helt införlivade i ISSB:s standarder”

Här finns en jämförelse mellan IFRS S2 Klimatrelaterade upplysningar med TCFD-rekommendationerna.

Här finns en rapport från Adaptation Without Borders om transnationella risker kopplat till klimatförändringarna.

** Sedan EU:s förordning Solvens 2 ändrades i augusti 2022.

*** Single supervisory mechanism.


Ecogain erbjuder tjänster inom klimatanpassning

Klimatsårbarhetsanalys: Här kombinerar vi klimatscenarier och klimatrisker för att bedöma sårbarheter och framtida utmaningar. Vi utreder hur företagets verksamhet påverkas av fysiska- och nationella klimatrisker genom riskmatriser och litteraturstudier. Detta kan till exempel vara kopplat till fastigheter, markanvändning, produktion, transport, infrastruktur, materialanvändning med mera. Vi har även möjlighet att analysera hur företaget påverkas av transnationella risker. Vi väger olika klimatscenarion mot varandra och hjälper till att presentera detta som ett underlag till CSRD-redovisningen. Området är väldigt brett och vi skräddarsyr alltid våra analyser så det passar företaget i fråga. Våra klimatsårbarhetsanalyser följer TCFD och IFRS rekommendationer för redovisningar av klimatrisker. 

Åtgärdsplanering: Vi hjälper er att ta fram lämpliga åtgärder som har koppling till klimatriskminimering, naturskador och biologisk mångfald. Detta kan till exempel vara att behålla och skapa naturliga ekosystemtjänster som leder undan och håller stora mängder vatten och/eller reglerar temperatur.

Projektledning: Vi stöttar er hela vägen i processen med klimatanpassningsarbetet, från intern resursplanering till kartläggning.

Föreläsningar och workshops: Om ni behöver uppdatera er kunskap om klimatanpassning och få mer driv i arbetet så skräddarsyr vi ett program till just er organisation.