Storskaliga metoder för biologisk mångfald i kraftledningsgator – Ecogain leder innovationsprojekt

Ecogain driver ett innovationsprojekt för att öka biologisk mångfald och ekosystemtjänster i kraftledningsgator, i nära samarbete med Svenska kraftnät, Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå och Södra Skogsägarna.

Smartare metoder ger storskalig effekt på befintliga marker

Kraftledningsgator kan utgöra livsmiljöer för ett stort antal arter som annars är undantryckta i landskapet. Den regelbundna röjningen av kraftledningsgator har på vissa håll skapat ängsliknande miljöer som kan erbjuda växter, fjärilar och bin mat och husrum.

Under det kommande året ska innovationsprojektet samla kunskap och erfarenheter och ta fram förslag på nya metoder för kraftledningsskötsel. Målet är metoder som är tekniskt möjliga, ekonomiskt försvarbara, geografiskt anpassningsbara och som gynnar en eller flera ekosystemtjänster.

Tidigare studier av kraftledningsgator har fokuserat på de allra mest artrika miljöerna – de biologiska hotspotsen. Studierna har gett goda resultat, men på begränsade arealer. Detta projekt fokuserar på de övriga delarna, det vill säga de närmare 140 000 hektaren kraftledningsgata som finns runtom i Sverige. Går det att sköta kraftledningsgator på ett smartare sätt? Kan vi höja den biologiska mångfalden, eller satsa på andra ekosystemtjänster som till exempel ökat viltbete, även på denna mark som inte har de högsta värdena idag?

Bidrar till de globala hållbarhetsmålen

Projektet finansieras inom ramen för Vinnovas program Utmaningsdriven innovation – för samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till de globala hållbarhetsmålen.