Vad driver svenska företag att sätta mål för biologisk mångfald?

Biologisk mångfald blir allt mer affärsrelevant – det är en av slutsatserna i en masteruppsats vid Umeå universitet där ekonomistudenterna Amna Goaied och Christian Sjöland har undersökt vad som driver svenska företag att frivilligt arbeta för biologisk mångfald.

Ett steg längre: mål om nettovinster

Uppsatsen fokuserar på så kallade BNG-strategier – strategier för Biodiversity Net Gain – vilka uppstår när företag väljer att sätta mål om nettovinster för den biologiska mångfalden och inte bara för att undvika, minimera, restaurera och kompensera för sin påverkan på biologisk mångfald.

Genom en inledande litteraturstudie har författarna undersökt företags drivkrafter för hållbarhet generellt, och hur frågan om biologisk mångfald kan utvecklas från risk till potential. Därefter har de genomfört fallstudier och intervjuat sju stora svenska företag – alla med ambitiösa mål om biologisk mångfald.

De största drivkrafterna är affärskritiska

Författarna har funnit flera drivkrafter hos företag för att tillämpa strategier för biologisk mångfald. De viktigaste drivkrafterna har visat sig vara

  • kostnads- och riskminimering
  • ökad försäljning och ökade vinstmarginaler
  • stärkt varumärke
  • stärkt attraktivitet som arbetsgivare
  • stärkt innovationsförmåga
  • en bättre intressentdialogen.

Dessutom har det visat sig att betydelsen av ett välmående framtida samhälle för alla människor också är en stark drivkraft. Företagen, som inte nämns vid namn i uppsatsen, finns inom branscherna livsmedelsproduktion, fastighetsförvaltning, energiproduktion och mineralutvinning.

Som ringar på vattnet

Ecogains vd, Anders Enetjärn, kommenterar uppsatsen:

– Jag ser hur frågorna om biologisk mångfald blir allt mer affärsrelevanta för näringslivet. Den här uppsatsen bekräftar det. När några företag går före sprider det sig som ringar på vattnet. Jag är också glad att det nu börjar finnas några svenska företag som har tydlig strategi för ansvarsfull markanvändning, menar han.

Vill du veta mer?

Läs uppsatsen Biodiversity and Business – Multiple Case-Studies on Biodiversity Strategy in Sweden (på engelska) i sin helhet.