Vilka hot finns mot våra inhemska arter?

Biologisk mångfald

Hur påverkar främmande arter den inhemska biologiska mångfalden? ArtDatabanken har klassificerat drygt 1 000 främmande arter efter hur stor risk de redan idag utgör – eller kan komma att utgöra – för vår inhemska biologiska mångfald. 

Trädgårdsväxter kan göra stor skada

Vår medarbetare Sofia Lund är expert på kärlväxter och har bidragit i arbetet. Det har visat sig att många av de växter som nu utgör ett hot mot inhemska arter är just trädgårdsväxter. 

– Några exempel är häggmispel och häckberberis som sprider sig ut i naturen med fåglars hjälp och där konkurrerar ut annan växtlighet. Även sjögull och skunkkalla har spridit sig från trädgårdsdammar och orsakar nu stor skada i vattendrag och längs stränder, förklarar Sofia.

De flesta arter utgör inget hot

För att bedöma riskerna har projektet undersökt dels vilken potential arterna har att sprida sig i vårt land, dels hur de kan skada eller konkurrera med våra inhemska arter. Merparten av de främmande arterna har begränsad förmåga att spridning sig och utgör inget hot mot inhemsk biologisk mångfald, men cirka 120 växtarter bedöms utgöra ett reellt hot mot inhemska arter.

Du kan läsa den fullständiga rapporten Riskkvalificering av främmande arter på ArtDatabankens webbplats.

Vill du veta mer? Prata med mig Agnes Sandström agnes.sandstrom@ecogain.se +46 (0)10-405 90 27