Yttrande över betänkandet Ekologisk kompensation (SOU 2017:34)

Enetjärn Natur, numera Ecogain, har lämnat in sitt yttrande över Miljö- och energidepartementets betänkande Ekologisk kompensation (SOU 2017:34). Ett betänkande som vi tillstyrker i sin helhet.

Vi välkomnar att betänkandet är gediget genomarbetat och att förslagen är grundligt underbyggda. En viktig del i betänkandet är att det ger förutsättningar för stärkt naturkapital även vid samhällsplanering.

Naturmiljöer ska värderas lika, oavsett exploatör

Vi stödjer utredningens förslag att ekologisk kompensation ska kunna användas även inom samhällsplanering, inte enbart vid miljöprövning. Idag tillämpas ekologisk kompensation enbart med stöd av miljöbalken, vilket innebär att samma mark prövas olika beroende på om ett värmeverk eller ett bostadskvarter planeras på platsen.

Ett av utredningens mest angelägna förslag är därför införandet av begreppet ekologiskt funktionella landskap i plan- och bygglagen, 2 kap. Det kommer att medföra en mer resurseffektiv användning av naturmiljöerna även i bebyggelseutvecklingen.

Finns marknadspotential i ett tydligare regelverk

Betänkandet beskriver dock inte marknadspotentialen med ekologisk kompensation. I vårt yttrande har vi därför valt att göra en kommentar om den. För det finns en marknadspotential för hållbara affärer inom ekologisk kompensation och habitat banking. Ett tydligt och effektivt regelverk för ekologisk kompensation skapar förutsättningar för en marknad med många olika typer av tredjepartsaktörer och affärsmodeller.

I USA, där kompensation är knuten till vissa miljöprövningar, kan vi se just detta; idag sysselsätter den amerikanska bevarandeindustrin mellan 150 000 och 250 000 människor samtidigt som den omsätter stora belopp och lockar många att investera i natur. Den bidrar dessutom till bevarandemålen för hotade arter och naturtyper.

Ett tydligt regelverk i linje med utredningens förslag kan bli ett ekonomiskt incitament för markägare i Sverige att behålla och förstärka sina naturvärden, och för tredjepartsaktörer att utveckla nya affärsmodeller.

Läs vårt yttrande i sin helhet

Här kan du ta del av hela Enetjärn Natur, numera Ecogains, yttrande över betänkandet Ekologisk kompensation (SOU 2017:34)