Artificiell Intelligens ska kartlägga naturvärden

Vinnova finansierar nu ett projekt för att använda Artificiell Intelligens (AI) för att kartlägga naturvärden. Målsättningen är, förutom ökad kunskap och kompetens i användandet av AI, att effektivisera kartläggning av naturvärden.

Projektet drivs av Ecogain och i partnerskap med en framstående AI-leverantör. Utgångspunkten är att en AI ska tränas på att känna igen platser med förhöjd sannolikhet för  naturvärden, till exempel olika fågelarter.

Syftet är att projektet på sikt ska förstärka de fjärranalyser biologerna gör inför fältinventeringar. Här arbetar man redan med Geografiska Informations System (GIS) som ett viktigt verktyg. Inom detta nya projekt vill man undersöka hur AI-tekniken kan stärka arbetet ytterligare genom att snabbare hitta viktiga platser för vissa fågelarter och lokaler med höga naturvärden för fågel.

Vi har en spännande resa framför oss och ser fram emot att bygga ny kunskap. Vi kommer att bredda vår kompetens genom att integrera AI i arbetet som långsiktigt gynnar både människan och naturen.”

– Åsa Abel, projektdeltagare och ledningens representant för AI-satsningen hos Ecogain.

Syftet är inte att mänskliga processer helt ska ersättas med AI-modellen, utan snarare att AI-metodiken bli integrerad i etablerade arbetsmetoder. På så sätt ska man kunna generera bättre kunskapsunderlag i arbetet med att identifiera naturvärden.

I framtiden kan det även leda till en markant tidsbesparing och ökad effektivitet vid naturvärdesbedömningar. Den största vinsten kan komma av en minskning av den yta som behöver undersökas i fält utan att några viktiga platser missas. Om detta resulterar i en tidsbesparing och mer effektiva studier av naturvärden med samma eller bättre kvalitet på resultaten, är det inte bara till nytta inom naturvärdesbedömningar av ett område, utan också för den svenska naturen.