Åtta svenska storföretag i samarbete kring biologisk mångfald

Åtta stora svenska företag från fyra branscher går samman i projektet ”Näringslivets Värderingsmetod för Biologisk Mångfald”. Bakom det unika initiativet och samarbetet står Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Specialfastigheter, Svenska Kraftnät, Vattenfall och Ecogain.  

Uppdraget är att ta fram ett verktyg för att värdera hur biologisk mångfald påverkas vid markanvändning. Målet är att företag trovärdigt ska kunna kvantifiera och kommunicera både sin negativa och sin positiva påverkan på biologisk mångfald i markanvändning eller förändrad markanvändning. En förväntad effekt är att tillståndsprocesser kring stora samhällsprojekt ska bli mer förutsägbara, både för myndigheter, intressenter och företag, samt att uppföljningen av gjorda åtgärder förenklas. 

Styrkan sitter i att branscher går samman kring ett gemensamt behov att kunna mäta biologisk mångfald och hitta synergier både för miljö och verksamhet

Rolf Lindgren, Gruppchef Miljöfunktion på Skellefteå Kraft.

Internationellt finns det redan flera exempel på värderingsmetoder, men än finns ingen global standard. Exempel finns i form av brittiska Biodiversity Metrics och olika värderingsmodeller som används i USA och Tyskland. 

De som står bakom projektet är företag som på olika sätt använder mycket mark genom sina verksamheter. De har alla därför identifierat biologisk mångfald som en väsentlig fråga i sitt hållbarhetsarbete och i sina affärer. Idén till projektet växte fram under företagens gemensamma möten i Business@Biodiversity Sweden, ett miljönätverk för storföretag.  

Vi ser stor potential i att hitta en praktiskt tillämpningsbar metod för att värdera biologisk mångfald. Att hitta ett gemensamt tillvägagångssätt som fungerar att använda i olika branscher kommer vara en styrka i dialogen med våra intressenter. 

Helle Herk Hansen, miljöchef vid Vattenfall.

Verktyget ska underlätta integrering av biologisk mångfald i företags affärsmodeller och kan förbättra målsättning och uppföljning. Åtgärder för biologisk mångfald kommer också bli effektivare, eftersom värderingsverktyget gör det möjligt för företagen att fokusera där störst miljönytta kan uppnås.

Vi tycker att det är viktigt att kunna mäta även biologiska värden för att kunna jämföra och skatta hur vi tar oss framåt.

Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB.

Det är en enorm styrka att så många företag med en sådan bredd går samman och startar detta initiativ. Alla deltagare är också ödmjuka inför utmaningen att hitta den framkomliga balansen mellan vetenskaplig korrekthet och tillämpbarhet. Biologisk mångfald är komplext. 

Anders Enetjärn, VD på Ecogain.  

Han understryker även att en viktig del i projektet är att förankra metoden brett. Det kommer tillsättas en referensgrupp med både nationella och internationella representanter från både myndigheter, akademi och andra intressegrupper. Verktyget som tas fram kommer vara öppet för alla samhällsbyggare att använda. 

Det här är ett mycket spännande initiativ. Om det kan stimulera till ökande ambitioner och att företagen sätter tydliga mål och strategier även för biologisk mångfald, likt vad som skett för klimatarbetet, så kommer det att kunna bidra till att stärka näringslivets ledarroll ytterligare.

Johan Kuylenstierna, styrelseledamot i Ecogain. 

Om projektet 

Projektet Näringslivets värderingsmetod för biologisk mångfald har initierats av Ecogain och de åtta stora företag som nu blir partners i projektet.  Följande företag har redan gått med: Boliden, LKAB, Cementa, Svenska Kraftnät, Specialfastigheter, Skellefteå Kraft, SCA och Vattenfall. Samtliga är medlemmar i företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden, projektet är öppet för att välkomna nya projektpartner.  Fas 1.0 kommer omfatta ’Förändrad markanvändning på land’. Projektstart i augusti 2020.  Senare faser kommer preliminärt hantera vattenmiljöer och areella näringar. 

Läs artikeln med en intervju av Anders Enetjärn i Dagens Industri:

https://www.di.se/hallbart-naringsliv/nu-ska-storbolagen-mata-biologisk-mangfald