Fortum: Klarälven nulägesanalys och åtgärder

Bransch: Vattenkraft
Företag: Fortum

Fortum gav Ecogain i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur företaget kan förändra skötseln av sina markytor kring vattenkraftverken. Lösningen innebär värdefulla delar i arbetet mot FN:s globala miljömål. Eftersom Fortum äger stora markytor vid sina anläggningar ställde sig bolaget frågan om det finns sätt att ansvarsfullt förvalta all den marken. Ecogain fick uppdraget att göra en första expertanalys kring åtta kraftverksdammar i Klarälvens nedre lopp. Analysen fokuserade på förutsättningarna för biologisk mångfald. 

Lösningen

Lösningen tog fasta på att konkret visa hur Fortum kan förändra skötseln av sina markytor kring vattenkraftverken, allt från gräsmattor till skogsmiljöer. Ecogains förslag betyder konkreta lösningar på marken som kommer att göra skillnad. Fortum kommer att öka den biologiska mångfalden kring sina anläggningar. Allt är i överensstämmelse med FN:s globala mål.

Fortum står ut i sin rapportering om biologisk mångfald

I Biodiversitetsindex 2020 toppade Fortum listan, tillsammans med det danska vindkraftsbolaget Ørsted, över hur företag i Sverige och Norden hantera biologisk mångfald. Fortum har en Biodiversity Action Plan som redogör för bolagets mål, ansvar, tidsplanering samt partners rörande biologisk mångfald.

Bolaget är också tydligt med att det arbetar aktivt med frågor om biologisk mångfald i sin värdekedja. Exempelvis beskriver bolaget hur biologisk mångfald är en av de aspekter som utvärderas vid bland annat inköp av råvaror såsom kol. Fortum redogör även för olika habitatrestaureringar som genomförts under året, med tydliga beskrivningar av platser, arealer, de arter som åtgärderna inriktar sig mot samt vilka åtgärder som vidtagits.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se