Östersunds kommun: Förstudie & planering inför våtmarksrestaurering

Bransch: Offentlig förvaltning
Företag: Östersunds kommun

Östersunds kommun vände sig hösten 2020 till Ecogain för hjälp med att lokalisera våtmarker på kommunens mark som lämpar sig för restaurering. Syftet från kommunens sida var att stärka arbetet med naturvård och klimat. Genom att ansöka om bidrag från LONA (Lokala naturvårdssatsningen) fanns det en möjlighet för kommunen att få statlig medfinanisering av restaureringen.

Ecogain anlitades för att utarbeta underlag till ansökan vilket innefattade att välja ut lämpliga restaureringsobjekt och genomföra en restaureringsplan.

Vid framtagandet av den lämpligaste våtmarken för restaurering har Ecogain tagit i beaktande grad av påverkan, potentiell klimatnytta, nytta för biologisk mångfald samt svårighetsgrad för själva genomförandet. 

Rapporten som levererades till Östersunds kommun inkluderar bland annat en beräkning av den potentiella klimatvinsten, kostnadskalkyler för olika restaureringsalternativ samt ett fullständigt planeringsunderlag för genomförande.

Den ansökan till LONA våtmark som baserades på rapporten blev beviljad i april 2021. Andra kommuner som vill stärka sitt klimat- och naturvårdsarbete har tidigt efterfrågat att få ta del av rapporten.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se