OX2: strategi för biologisk mångfald och klimat

Bransch: Vind-och solkraft
Företag: OX2

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker och är ett av de ledande bolagen inom utbyggnaden för förnyelsebar energi i norra Europa. Företaget har idag verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm. Ecogain har under flera år stöttat OX2 i tillståndsfrågor, naturinventeringar och i hur man kan arbeta med hänsynshierarkin för att minska sitt ekologiska fotavtryck i vid utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion.

Under 2020 beslutade OX2 att koordinera och höja sin ambitionsnivå kopplat till klimat och biologisk mångfald. Ecogain kopplades in för att utveckla strategiska mål, strategier och handlingsplaner för detta.

Arbetet utfördes dels av ledningen på OX2, parallellt med att Ecogain analyserade tidigare projekt och lärdomar från dessa, d.v.s. både top-down och bottom-up.

Arbetet resulterade i en tydlig gemensam målbild inom OX2, samt integrerade planer för klimat och biologisk mångfald i varje projekt. Dialogen med externa intressenter har förenklats och effektiviserats och internt bygger OX2 nu ännu mer stolthet kring ett mer positivt avtryck på miljön i pågående projekt.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se