Rennäringsutredningar och uppföljningsprogram

Bransch: Vindkraft
Företag: OX2 SCA

Ecogain har hjälpt verksamhetsutövare med rennäringsutredningar sedan 2006. Olika faser i projekten kräver analyser med olika djup. Därför genomför vi både screening, förstudie och fullständig rennäringsutredning i våra kunders tillståndsprocesser. Oavsett vilken typ av utredning det gäller så utgår vi från den senaste forskningen och fokuserar på förutsättningarna vid platsen. 

Bland annat tog Ecogain fram rennäringsutredningen för vindkraftsprojektet Rambo, med verksamhetsutövare OX2 och markägare SCA. Våra utredningar anpassas alltid efter områdets förutsättningar, och i det här projektet bestod utredningen av omfattande GIS-analys och samråd med två berörda samebyar. Utredningen analyserade direkta och indirekta effekter av den planerade parken, bland annat utifrån hur renarna nyttjade området under olika årstider, deras flyttleder och kumulativa effekter av annan närliggande verksamhet. 

Rapporten resulterade i förslag på skyddsåtgärder och visade också på kvarstående konsekvenser efter att skyddsåtgärderna vidtas. 

Ecogain lägger stor vikt vid att ta fram åtgärder som ska kunna vända en möjlig negativ påverkan på renskötseln till en positiv. 

Uppföljningsprogram och handbok för rennäringsutredningar

Utöver analyser som del av tillståndsprocesser genomför vi uppföljningsprogram. Det är för att säkerställa att villkor för tillstånd följs och man tar hänsyn till renskötseln, både under drift och anläggning av verksamheter. 

Ecogain har tagit fram en handbok för rennäringsutredningar, på uppdrag av Svensk Vindenergi och 14 av organisationens medlemsföretag.

Ecogain utvecklar även en metod för marklavsprediktion, där markens betydelse för renarnas födosökning kan bedömas utifrån fjärranalys. 

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se