Storskalig solkraft med frivilligt miljötillstånd 

Bransch: Solkraft
Företag: OX2

I Sjöbo kommun planerar OX2 för det storskaliga solkraftsprojektet Kogshult, och har ansökt om frivilligt miljötillstånd. Ecogain fick i uppdrag att driva tillståndsprocessen med samråd, underlagsutredningar och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Den nya solparken i Sjöbo omfattar drygt 100 hektar mark och beräknas producera ca 90 GWh per år. Det är drygt fem procent av all solenergi i Sverige, och täcker årsförbrukningen av hushållsel för 18 000 villor. 

OX2 vände sig till Ecogain för expertstöd och rådgivning i tillståndsprocessen och inför beslut, fördjupad kunskap, förslag på åtgärder, utveckling av strukturkapital, samt – inte minst – ansökningshandlingar av hög kvalitet. I ett projekt i den här storleken görs flera underlagsutredningar, och här har Ecogain utfört: 

  • naturvärdesinventering  
  • fågelinventeringar  
  • artskyddsutredning 

Inom ramen för projektet har även en groddjursutredning, kronviltsanalys och jordbruksproduktionsanalys tagits fram. Vidare har vi hjälpt till med utformning av alternativutredningen och layouten för solparken.  

Nettopositiv effekt på biologisk mångfald

OX2 har som mål att alla deras solparker ska vara naturpositiva – det vill säga ha nettopositiv effekt på biologisk mångfald – till 2030. För att uppnå detta har Ecogain arbetat strukturerat enligt hänsynshierarkin för att undvika och minimera negativa effekter och konsekvenser på biologisk mångfald i Kogshult.  

Samtidigt har vi tillsammans med OX2 identifierat möjligheter att återställa naturliga miljöer och implementera åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden. Åtgärderna, som främst handlar om att förbättra och skapa livsmiljöer samt pollen- och nektarresurser, presenterades i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB). De är frivilliga åtgärder som OX2 har åtagit sig att genomföra för att främja biologisk mångfald inom och runt solparken. 

– Frågan om bevarandet av biologisk mångfald är viktig och högaktuell. Det är roligt att jobba med OX2, som har insett detta och vill göra skillnad genom att ta frågan på allvar och arbeta i positiv riktning för den biologiska mångfalden, säger Karolina Adolphson, uppdragsledare för Kogshult solpark på Ecogain.  

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se