Svemin: Mining with nature – Sveriges första branschfärdplan för biologisk mångfald

Bransch: Gruvindustri
Företag: Svemin

På uppdrag av Svemin, den svenska branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter, har Ecogain utvecklat den första branschfärdplanen för biologisk mångfald i Sverige: Mining with Nature.

Visionen var att skapa något konkret för att stötta de enskilda bolagen i sitt arbete med biologisk mångfald, och utöver det även sända ett politiskt budskap. Efter dialog i arbetsgruppen med representanter för gruv- och mineralindustrin så blev det snart tydligt att det var just en branschfärdplan man ville ta fram– den första i sitt slag.

Det övergripande mål man satt är ambitiöst: senast år 2030 ska gruv- och mineralnäringen bidra med ökad biologisk mångfald i alla regioner där prospektering och gruv- och mineralverksamhet pågår.

För att kunna nå detta är grunden i färdplanen bland annat att öka kunskapen inom området och arbeta utifrån hänsynshierarkin; undvika, minimera, restaurera och kompenser. Detta innebär att man arbetar aktivt för att minimera påverkan på känsliga områden, vidtar alla rimliga betydelsefulla skadelindrande åtgärder, planerar för ekologisk efterbehandling och utöver dessa åtgärder även eftersträvar att kompensera för kvarstående skada på biologisk mångfald.

bild: Svemin

Målet är att det ska bli lättare för branschen och de enskilda företagen att förstå risker och möjligheter och att sätta mål för sitt organisationsspecifika arbete. Det kan innebära kartläggning av risker och beroenden samt vilka möjligheter som finns för att skapa mervärden för biologisk mångfald.

Frågan om biologisk mångfald kommer snart vara en lika självklar del av företagens hållbarhetsarbete som klimatfrågan, det märks att fler och fler aktörer får upp ögonen för hur välfungerande ekosystemtjänster och minskade klimatförändringar går hand i hand. Gruvnäringen i Sverige är föregångare som ser bortom endast fossilfrihet och tar ett större ansvar genom den här färdplanen, men jag tror att det bara är en tidsfråga innan fler branscher följer i samma fotspår.

– Tove Hägglund, projektledare Ecogain. 

Trots att Corona-pandemin bröt ut mitt under arbetets gång fanns det aldrig några tankar på att ställa in eller skjuta upp projektet. Genom digitala möten fortsatte man som planerat och projektet färdigställdes inom tidsramen.

Självklart finns det saker man kunde gjort annorlunda om det inte varit för de restriktioner som gällde, men grundplaneringen i det här projektet var att vi skulle ha mycket möten på distans. Det har varit en grundbult i arbetssättet redan från början och jag tror verkligen att det har varit avgörande för många i arbetsgruppen för att ha möjlighet att delta parallellt med sina övriga uppdrag. Projektutvärderingen var väldigt positiv, så det känns ju som en framgångssaga! Jag helt övertygad om att vi kommer fortsätta jobba mycket med videomöten även framöver.

– Tove Hägglund, projektledare Ecogain.