Varbergs kommun: Utredning för storskalig vindkraft och solenergi

Bransch: Sol-och vindkraft
Företag: Varberg kommun

Ecogain har utrett förutsättningarna för storskalig vindkraft och solenergi i Varbergs kommun, som underlag till kommunens kommande översiktsplan. Idag finns där 16 vindkraftverk och fyra solenergianläggningar i drift. Behovet av el väntas öka kraftigt, vilket gör att kommunen i en ny översiktsplan behöver peka ut platser för ny elproduktion.

I Varberg finns många värden knutna till natur- och kulturmiljöer, befolkningens livsmiljö, turism, livsmedelsproduktion och andra viktiga samhällsfunktioner. Det innebär att det behövs komplexa avvägningar för alla områden som kan bli aktuella för vindkraft och solenergi och det är en stor utmaning att hitta möjliga platser.

Ecogains uppdrag var att utifrån en stor mängd geografiska underlag identifiera lämpliga områden. För vindkraft har ytor både på land och till havs analyserats och för solenergi har målet varit att hitta platser för storskaliga anläggningar med en effekt på 20 till 150 MW.

Totalt har 14 områden identifierats för vindkraft och sju områden för storskalig solenergi som nu kan utredas vidare i den kommunala planeringen.

Utredningen finns att ladda ned via kommunens hemsida.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se