Waste to place – naturlig restaurering av gruvområden

Bransch: Gruvindustri
Företag: Waste2Place

Gruvbrytning innebär stora ingrepp på naturen, inte bara på grund av brytningen under jord. Den konventionella metoden för att deponera gråberg (berget som bryts men som ej är av ekonomiskt intresse) är att placera det i terrassformationer. Denna terrassering försvårar för naturen att återhämta sig. De branta väggarna mellan terrasserna orsakar ofta erosion, vilket gör det svårt för växtlighet att etablera sig. Samtidigt saknar regn och smältvatten naturliga vägar att ta sig fram. 

Geomorfologisk design och ekologisk återhämtning

Ecogain är delaktig i projektet Waste2Place, som finansieras inom innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation och leds av landskapsarkitektfirman VAST. Projektet går ut på att använda geomorfologisk design. Det innebär att man deponerar gråberget på ett sätt som efterliknar det naturliga landskapet med syfte att underlätta för naturen att återhämta sig och att låta gruvmiljöerna smälta in i det omgivande landskapet på sikt. Det skapar också långsiktigt hållbara landskap, med minskad risk för erosion. 

Ecological Recovery – planteringar med olika naturtyper

Ecogains del av projektet heter Ecological Recovery. På en testyta för geomorfologisk design som anlagts i Svappavaara ska Ecogain plantera olika naturtyper på testrutor för att se hur man kan skapa de bästa förutsättningarna för olika naturtyper att växa.  

I testrutorna planteras fjällbjörkskog, fjällhed och barrblandskog. Projektet påbörjades 2023 och håller på till 2026. Ecogain kommer följa upp provrutorna årligen.