Ecogain stöttar Chalmers tekniska högskola i nytt projekt

Chalmers mäter kumulativa miljöeffekter av vindkraft

Chalmers tekniska högskola har nyligen beviljats medel för att ta fram ett verktyg för att bedöma kumulativa, samlade, miljöeffekter av vindkraft, både på land och till havs. Verktyget ska bidra till en hållbar storskalig utveckling av vindkraft och Ecogain är del i projektet.

Metod för strategisk planering

Syftet med projektet är att ta fram kunskap och redskap som underlättar strategisk planering av vindkraft. Tillsammans med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet samt miljökonsulter från Medins Havs och Vattenkonsulter ska vi ta fram ett transparent verktyg för att bedöma och jämföra de kumulativa miljöeffekterna för olika utbyggnadsscenarier för vindkraft på land och till havs.

– Vår roll är att bidra med expertis kring miljöeffekter på land och hur dessa effekter ska hanteras i verktyget, berättar Tryggve Sigurdson, senior konsult på Ecogain.

Samlar flera experter

Fokus ligger på effekter på naturen, men tar även hänsyn till ekonomiska, tekniska och hälsomiljömässiga faktorer.

– Inom forskargruppen finns experter på vindkraftens miljöpåverkan, landskapsekologi och systemanalytisk bedömningsmetodik. Enetjärn Naturs stora erfarenhet av miljöbalksprövning av landbaserad vindkraft kommer att vara till stor nytta inom projektet, berättar Sverker Molander, Chalmers tekniska högskola.

Stor efterfrågan gör projektet relevant

Resultatet kommer kunna användas som beslutsstöd både i tillståndsprocesser och i regionala och nationella planer. Miljöbalken ställer krav på att de kumulativa effekterna av vindkraft ska redovisas, men det saknas stöd och riktlinjer för hur detta ska hanteras.

– Våra kunder och många myndigheter efterfrågar bättre verktyg för att beräkna och bedöma kumulativa effekter av vindkraft. Vi ser fram emot projektet och är tacksamma över att få vara en del i arbetet, berättar Tryggve.

En del i vindval

Projektet är en del i Vindval – ett forskningsprogram om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. 

På Naturvårdsverkets webbplats kan du läsa mer om de tre projekt om planering och vindkraft som har beviljats stöd.