EU-kommissionens förslag till ESRS-standarder – både en seger och besvikelse

EU-kommissionen har publicerat sitt första utkast till ESRS-standarder för hållbarhetsrapportering enligt CSRD. Den vill ge företagen större frihet och lätta på de strikta reglerna jämfört med arbetsgruppen EFRAG:s tidigare förslag.

– För naturen och biologisk mångfald är kommissionens förslag både en seger och en besvikelse, säger Carly Smith, senior strateg och miljökonsult på Ecogain.

EU-kommissionen framhåller att de har gjort förändringar för att lätta på bördan för företagen och göra vissa rapporteringskrav frivilliga. De har också försökt anpassa standarderna till andra befintliga ramverk för hållbarhetsrapportering, som GRI.

Ett viktigt skäl till denna uppluckring uppges vara svårigheter i att säkerställa data för biodiversitet och man befarade att den administrativa bördan skulle bli för tung initialt.

– Vi på Ecogain som arbetar med de nya internationella ramverken, som SBTN (Science Based Targets for Nature) och TNFD (Task Force on Nature-related Financial Disclosures), är väl bekanta med utmaningarna kring data. Vi ser dock att biodiversitets-landskapet utvecklas snabbt och många näringslivsaktörer går i bräschen för att kvantifiera sitt biodiversitetsfotavtryck. Inte minst genom mätverktyget Climb, säger Carly Smith.

ESRS ger enhetlig och transparent rapportering

Hon tycker att EU-kommissionens förslag ändå är en seger, eftersom det är ett stort steg mot en mer enhetlig och transparent rapportering av näringslivets påverkan, både positiv och negativ, på de ekosystem som ekonomin och samhället är beroende av. Besvikelsen ligger i att EU-kommissionens förslag på ett antal punkter är svagare än det förslag som arbetsgruppen (EFRAG) lagt fram, inte minst att färre företag kommer att behöva rapportera om biodiversitet och klimat.

Exempelvis blir omställningsplaner, transition plans, inte längre obligatoriska för ett antal sektorer, och företag med färre än 750 anställda behöver inte uppfylla rapporteringskraven om biodiversitet.

– Sammanfattningsvis, EU tar ett viktigt kliv mot att sätta biodiversitet på bordet hos beslutsfattare inom näringslivet och politiken, även om klivet inte blir fullt lika stort som vi hade hoppats på, säger Carly Smith. Utkastet är nu tillgängligt för kommentarer från intressenter fram till den 7 juli. Det har redan börjat komma in kommentarer på utkastet, och vissa påpekar svårigheten att jämföra hållbarhetsrapporter mellan olika företag, säger Carly Smith.