Fladdermöss och vindkraft i norra Sverige – en fråga om kunskap och försiktighet

Ecogains fladdermusutredare Andreas Estenssen är ljuddesigner och specialiserad på att identifiera olika arter av fladdermöss med hjälp av ljudinspelningar. Ecogains fladdermusutredare Andreas Estenssen är ljuddesigner och specialiserad på att identifiera olika arter av fladdermöss med hjälp av ljudinspelningar.

Nya vindkraftsparker i norra Sverige aktualiserar frågan om påverkan på fladdermöss. Det är visserligen väl underbyggt att fladdermöss skadas och dör vid vindkraftsverken, om man inte vidtar skyddsåtgärder. Men i den forskning som gjorts har man inte hittat några döda fladdermöss norr om Dalarna. Vad beror det på, och vad innebär det för hur vi ska hantera frågan i norra Sverige?

Att fladdermöss förolyckas vid kollision med rotorbladen på vindkraftverk är väl beforskat. Det gäller främst fladdermusarter som flyger på höga höjder, i Norrland är arten nordfladdermus mest aktuell.

Hur omfattande dödligheten är, och vilka metoder som är effektiva för att minska påverkan på fladdermöss i vindparker, har ända sedan 2011 utretts i flera rapporter inom forskningsprogrammet Vindval. De delar som behandlar landbaserad vindkraft avslutas i år med en undersökning om driftreglering, så kallad batmode, i skogslandskapet.

Diskussion om skyddsåtgärder

Batmode innebär att vindkraftverk stängs av under bestämda temperatur- och vindförhållanden som anses gynnsamma för fladdermöss. Undersökningarna visar att batmode fungerar bra i södra Sverige men pekar också på att skyddet kan behöva utökas (Vindval 2023).

– I södra Sverige används redan batmode, vilket har visat sig fungera väldigt bra. Det är sannolikt en lika effektiv och relevant metod för norra Sverige. Vi behöver mer kunskapsunderlag, men det troligt att det blir vissa skillnader kopplat till temperatur och dagsljus, säger Ambjörn Johansson som är fladdermusutredare på Ecogain.

Kadavereftersök har inte gett några träffar norr om Dalarna

Publicering av slutrapporten för Vindval var först planerad i december 2023, men har skjutits upp, och i nuläget finns inget datum för när den blir offentlig. I väntan på rapporten pågår en diskussion om vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas med beaktande av fladdermöss i norra Sverige.

De senaste undersökningarna från 2021 och framåt har bestått av kadavereftersök med tränade hundar som fått söka igenom 15-tal vindparker med och utan driftreglering för att leta efter döda fladdermöss. I några av vindparkerna har man samtidigt mätt fladdermusaktivitet med automatiska inspelningsboxar. Hittills har inga döda fladdermöss hittats norr om Garpenberg i Dalarna.

Ecogain har gjort en rättspraxisundersökning

En del av diskussionen handlar om att fladdermusfaunan i norra Sverige består av färre arter och glesare populationer. Frågan är vilken betydelse det har för artskyddet. Alla fladdermöss i Sverige är fridlysta enligt artskyddsförordningen. Det innebär förbud mot att avsiktligt döda fladdermöss och att störa eller förstöra reproduktionsområden.

Ecogain har i väntan på Vindvals rapport gjort en rättpraxisundersökning för att få en bild av läget gällande fladdermöss i tillståndsprocesser vid betydande miljöpåverkan. Det vi sett i vår undersökning och i våra tillståndsprocesser är att kraven på kunskapsunderlaget har höjts de senaste åren.

Bra kunskapsunderlag kan spara projekttid och resurser

Med ett välgrundat kunskapsunderlag blir det enklare att vidta nödvändig hänsyn till arten i projektområdet. Det minskar också risken för förelägganden om ytterligare inventering, som kan ge stora förseningar i projektet eftersom inventeringar i fält bara kan genomföras en begränsad tid på året.

Ecogain erbjuder fladdermusinventeringar som genomförs vid tre separata tillfällen under en säsong. Vi använder inspelning via autoboxar och efterföljande analys och kompletterar med eftersök av reproduktionsområden. Sammantaget ger det ett ytterst gott kunskapsunderlag med sajtspecifik information av läget.

– Det här ger våra kunder möjlighet att minimera påverkan på fladdermössen i sina vindkraftsprojekt, säger Ambjörn Johansson.

Diskussionen kring fladdermöss och vindkraft i norra Sverige är komplex och kräver fortsatt forskning och noggrannhet i beslutsfattandet.

Ecogain har, i väntan på rapporten från Vindval, föreslagit driftreglering i de utredningar som gäller fladdermöss i vindparker, oaktat var i landet parken är belägen – under förutsättning att minst en högriskart regelbundet uppehåller sig i det aktuella projektområdet. Genom driftreglering minimeras antalet kollisioner mellan rotorblad och fladdermöss.