Handbok visar hur solcellsparker kan gynna biologisk mångfald

Nu finns en vägledning för hur solcellsparker i Sverige och Norden kan etableras med positiv effekt på den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster. Det är projektet Eko-Sol som drivs av RISE och Ecogain som tagit fram handboken.

Det är möjligt att kombinera solcellsparker med både jordbruk och åtgärder för biologisk mångfald. Med rätt lokalisering, utformning och skötsel av solcellsparker har de möjlighet att bidra med nettopositiv påverkan på biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Michiel van Noord från RISE och projektledare för Eko-Sol.

Markbaserade solcellsparker i Sverige blir allt fler och större och tar mark i anspråk på ett sätt som solceller på byggnader inte gör. Samtidigt är förändrad markanvändning den största orsaken till förlust av biologisk mångfald, en av de största hållbarhetsutmaningarna globalt och i Sverige. Även Sveriges åkermark minskar, med 30 000 hektar under perioden 2016 – 2020 varav 3000 hektar till följd av exploatering.

För att gynna den biologiska mångfalden krävs hänsynstagande genom hela planerings- och genomförandeprocessen, kunskap om platsens naturvärden och hur solcellsparken förväntas påverka dem, både negativt och positivt. Med handboken vill vi inspirera och vägleda solcellsaktörer och markägare som strävar efter att skapa mervärden för både människor och natur i sina solcellsparker.

– Ida Petterson, miljökonsult på Ecogain.

Projektet Eko-Sol har kartlagt hur solcellsparker planeras i Sverige idag och hur utformningen kan påverka biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Genom att kombinera nationella och internationella erfarenheter har man utarbetat handboken för utformning av ekologiskt hållbara solcellsparker.

Det krävs nytänkande och modiga solcellsaktörer och goda samarbeten mellan dem och markägare, lantbrukare och allmänhet. Men det behövs också mer forskning och uppskalade försök. Genom att bygga och dela erfarenheter och kunskap ökar potentialen för att solenergi kan bidra till både nationell energi- och livsmedelsförsörjning samt miljömål, samtidigt som lantbrukare får en ny inkomstkälla och sprider sina risker.

Michiel van Noord från RISE.

HÄR KAN DU LADDA NER HANDBOKEN