Invasiva främmande växtarter – ett hot mot biologisk mångfald 

Inom dagens hållbarhetsdiskussion utgör invasiva främmande arter ett reellt hot mot den biologiska mångfalden både i Sverige och globalt. Invasiva arter ingår i ramverk som Science Based Targets Network (SBTN) och Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), vilket fler företag nu implementerar som en del av sitt hållbarhetsarbete. 

Invasiva främmande arter har potentialen att förändra miljön eller tränga undan naturligt förekommande, inhemska arter vilket kan skapa obalans i hela ekosystem.  Den påverkan som arterna har på biologisk mångfald har fått ökad uppmärksamhet från företag, myndigheter och privatpersoner på en internationell nivå. 

 – För att motverka förlusten av arter behöver vi alla vara medvetna om problemet och agera – oavsett om det är som privatpersoner som väljer att inte slänga sitt trädgårdsavfall med potentiellt invasiva arter bakom husknuten eller företag som ser över riskerna i sin verksamhet och värdekedja, säger Maria Åkesson miljöexpert på Ecogain. 

I den moderna affärsverkligheten har företag blivit alltmer medvetna om sina miljömässiga fotavtryck och ansvar gentemot den omgivande naturen. Implementeringen av ramverk som SBTN och TNFD speglar den ökande medvetenheten och sätter fokus på företagsansvar för biologisk mångfald. 

Enligt den nya standarden för naturvärdesinventering bör även invasiva arter noteras, vilket ger ett mer omfattande underlag för att utforma åtgärdsplaner. Om den svenska förteckningen på invasiva arter som lämnats som förslag till regeringen går igenom så kan vi förvänta oss ytterligare ett uppsving kring ämnet. Det kommer också ge oss ett tydligare regelverk för hanteringen av våra vanligaste invasiva arter. 

Fem åtgärder för att bekämpa invasiva arter

  • Ta reda på vilka invasiva arter som finns på eller i närheten av ditt företags markinnehav och hur din verksamhet riskerar att sprida invasiva arter. 
  • Var påläst eller ta hjälp vid en eventuell bekämpning så att arten inte riskerar att spridas vidare. 
  • Se över valet av växter vid till exempel anläggning eller restaurering. Det fokuseras ofta mycket på de arter som är värst idag, men många växter som är vanliga i våra parker och trädgårdar riskerar att bli invasiva på sikt i takt med klimatförändringarna.  
  • Det mest tids- och kostnadseffektiva är att lägga lite extra resurser på att förebygga att invasiva arter får fäste från första början. Om en art väl etablerar sig och börjar sprida sig blir det mer kostsamt och svårt att få bort.
  • Arbeta samordnat, det hjälper inte att utföra åtgärder mot en invasiv växt på ens fastighet om arten samtidigt finns kvar på grannens tomt. Se till att hela beståndet bekämpas vid en åtgärd och att arbetet mot invasiva arter är koordinerat hos alla som är verksamma på en plats.   

Ecogain erbjuder tjänster kopplat till invasiva arter. Vi kartlägger risker för spridning, tar fram handlingsplaner och utför fältförsök. Tveka inte att kontakta oss!