Ecogains kvalitetspolicy

Ecogains kvalitetspolicy fastställer nivå, mål och riktning för vårt kvalitetsarbete. Den omfattar allt arbete som utförs av våra egna anställda samt våra underkonsulter.

Vi strävar efter att vara en ledande konsult och rådgivare genom att integrera hållbar markanvändning, biologisk mångfald och naturbaserade lösningar i företagens affärer. Vår målsättning är att alla leveranser håller hög kvalitet.

Vad är kvalitet?

Vi definierar kvalitet som en kombination av oberoende, objektivitet, faktabaserade beslut, kundanpassning, trygghet och långsiktig hållbarhet. Denna policy beskriver våra mål och hur vi säkerställer hög kvalitet i alla våra tjänster. Vår kvalitetspolicy bygger på vår värdegrund och är en central del av vårt kvalitetsledningssystem.

Oberoende och objektivt
Kunderna anlitar oss som oberoende partner. Vårt objektiva förhållningssätt genomsyrar allt vi gör och vi förhåller oss till gällande lagar, standarder och krav.

Faktabaserat
Alla bedömningar vi gör är faktabaserade och förankrade i aktuell vetenskap, erfarenhet och praxis.

Kundanpassat
Vi anpassar våra leveranser efter syfte och målgrupp, alltid med genomtänkt språk och layout.

Tryggt
Vi levererar väl avvägda bedömningar och lösningar som gör att kunderna får koll på och kan reducera sina risker. Vi håller tidplanen. Det är så vi skapar trygghet för våra kunder.

Långsiktigt hållbart
Våra uppdrag ska leda till en samhällsutveckling där skada på biologisk mångfald så långt som möjligt undviks eller minimeras, och slutligen kompenseras.

Hur säkerställer vi hög kvalitet?

  • Kvalitetsledningssystem: Vi är certifierade enligt ISO 9001 och använder vårt kvalitetsledningssystem för att kontinuerligt förbättra våra processer och leveranser.
  • Rätt kompetens och intern kvalitetsgranskning: Varje uppdrag bemannas med relevant sakkunskap och erfarenhet. Våra leveranser genomgår en intern kvalitetsgranskning för att säkerställa högsta möjliga kvalitet.
  • Utvärderingar och feedback: Vi utvärderar regelbundet våra uppdrag och lyssnar på kundernas feedback för att kontinuerligt förbättra vår kvalitet.

Ecogains kvalitetsmål

  • Vi genomför alltid ingående utvärderingar av några projekt och kunder varje år för att säkerställa kvaliteten i vårt arbete.
  • Vi jobbar ständigt för att förbättra våra arbetssätt och processer, och strävar efter att minimera behovet av kompletteringar i våra underlagsutredningar.
  • Vi siktar på att ha nöjda kunder som återkommer och rekommenderar våra tjänster.