Nu granskas de Europeiska storbolagens arbete med biologisk mångfald

Ecogain Biodiversity Index (EBI) har de senaste åren granskat de största svenska, nordiska och baltiska företagens hållbarhetsredovisningar och hur de rapporterar kring biodiversitet. Nu expanderar rapporten till att inkludera företag från hela Europa, med granskning av företag som Volkswagen, Nestlé, Siemens och BP.

Det utökade antalet företag möjliggörs av en automatiserad datainhämtning som utvecklades i tätt samarbete mellan Knowit och Ecogain inför EBI 2021. Utökningen av företag kommer att fortsätta och redan till hösten utförs en mätning av 100 företag på Nasdaq i USA.

Årets europeiska EBI kommer granska totalt runt 500 företag, fördelade enligt följande:

  • De 300 största företagen i Europa
  • De 100 största företagen i Norden
  • De 100 största företagen i Sverige

Förra året toppade svenska Vattenfall både den svenska och nordiska listan, följt av finska Fortum och Boliden. Om placeringarna står sig mot årets utökade startfält återstår att se.

Till skillnad från Sverige ser vi att flera länder i Europa liksom USA börjat tillämpa marknadsbaserade system för företag som vill minska och balansera sin påverkan på natur. Brittiska Environment Bill från 2021 är ett exempel på lagstiftning som placerat biologisk mångfald på agendan. Habitat Banking är en av de marknadslösningar som vi ser växer fram för att företag ska kunna värdera och kompensera sin påverkan på biologisk mångfald. Det ska bli väldigt intressant att se om dessa lösningar börjar påverka företagens rapportering. Kanske kan resultaten från EBI stödja framväxten av marknadsbaserade lösningar för biologisk mångfald även i Sverige

– Fredrik Höök, VD på Ecogain.

Många företag som har en tydlig direkt markpåverkan, inom till exempel gruvnäring, energi och skogsindustri, har börjat integrera biologisk mångfald i sin affär. Affärsmodeller som ligger längre från naturen har vid en första anblick inte en lika uppenbar koppling till biologisk mångfald. Samtidigt har företag inom exempelvis finansindustrin en enorm påverkan på, och risker kopplade till biologisk mångfald i sina värdekedjor, genom hur investeringar styrs i förhållande till avtrycken från råvaruproduktion och energiförsörjning.

Stora finansaktörer som till exempel franska BNP Paribas och svenska Handelsbanken, har börjat ta steg för att värdera risker och möjligheter med biologisk mångfald, vilket kan komma att generera intressanta resultat i årets rapport.

Efter 2021 års EBI-rapport ingick Nasdaq ett partnerskap med Ecogain för att inkludera biodiversitetsdata från EBI i en nyetablerad ESG Data Hub, en plattform med hållbarhetsdata som blir beslutsunderlag för investerare. Detta och andra initiativ från finansbranschen kring biologisk mångfald liksom regelverk som EU-Taxonomin och de nya globala målen för biologisk mångfald, förväntas sätta än mer fokus på frågan.

De närmaste årens EBI-rapporter kommer utvisa om företagen lyckas prioritera frågan om biologisk mångfald i nivå med klimatfrågan, då ingen av de båda stora samhällsfrågorna går att lösa utan den andra. Ecogain Biodiversity Index släpps i samband med Biologiska Mångfaldens dag.

Ecogain Biodiversity Index
Nasdaq ESG Data Hub