Utvecklingen av mätmetoden CLIMB går vidare till analysfas

Samverkansprojektet CLIMB utvecklar en standardiserad och väl förankrad metod för att mäta och värdera biologisk mångfald i samband med förändrad markanvändning på land.

Innan sommaren togs beräkningsmodellerna för testfasen fram och under sommar och höst har naturvärdesinventeringar av 313 hektar mark genomförts. Data från dessa inventeringar, samt från tidigare inventeringar som utförts Ecogain kommer nu användas för utvärdering och kalibrering av metoderna.

Som ett led i förankringsarbetet för att skapa förutsättningar för ökad användning har även workshops med projektets partners genomförts under hösten.

I början av december kommer val av slutlig metod att fastställas. Metoden kommer därefter att utvecklas och kalibreras ytterligare.