Baltic Offshore Delta – samråd och undersökningstillstånd

Bransch: Vindkraft
Företag: Njordr Offshore Wind

Njordr Offshore Wind AB undersöker möjligheten att etablera vindkraft i svensk ekonomisk zon i Östersjön. Upp till 300 vindkraftverk planeras, som sin placering utanför Stockholmsområdet har goda möjligheter att bidra till att tillgodose det ökande behovet av förnybar energi i en region som redan i dag har svårt att producera sin egen el och där möjligheterna för landbaserad vindkraft är begränsade.

Ecogain har anlitats för att ta ett helhetsansvar för samrådsprocessen för projektet. ​Det innebär att en hinderprövning har genomförts, en samrådskrets bestående av olika aktörer och intressenter har definierats samt att en samrådshandling har upprättats med information om projektet. Ecogain har också hanterat inkomna samrådsyttranden och sammanställt samrådsredogörelsen där all information om samrådet beskrivs. ​Samrådet avslutades i februari 2022.

I det fall Njordr Offshore Wind väljer att gå vidare med projektet följer fördjupade utredningar gällande i huvudsak bottenförhållanden, naturvärden, fågelliv och marinarkeologi. Utredningarna kommer, tillsammans med synpunkter från samrådet, att ligga till grund för slutlig utformning av vindkraftsanläggningen och utgöra grunden för den miljökonsekvensbeskrivning som tas fram som underlag för tillståndsansökan.

Om projektet får tillstånd har det sammantagen potential att lösa motsvarande region Stockholms nuvarande (2022) totala behov av energi. Den förnybart producerade elen bidrar till elektrifieringen av samhället och även till att ersätta energislag med stora koldioxidutsläpp.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se