LKAB: Dubbel väsentlighetsanalys för biologisk mångfald

Bransch: Gruvdrift
Företag: LKAB

Den internationella gruv- och mineralkoncern LKAB har höga ambitioner och mål i sitt hållbarhetsarbete. När de såg behov av en fördjupad CSRD-analys för biologisk mångfald och ekosystem, vände de sig till Ecogain. LKAB har som mål att bidra till att sänka de globala utsläppen av koldioxid med en mängd som motsvarar hela Sveriges nuvarande utsläpp. Påverkan, risker och möjligheter kopplat till biodiversitet och ekosystem är en betydelsefull del i deras hållbarhetsarbete.

Samarbetet med Ecogain har varit värdeskapande för oss och bidrog till en ökad kunskap och förståelse om hur vi kan arbeta med verktyg för att bedöma påverkan, risker och möjligheter kopplat till biodiversitet och ekosystem i egna verksamheter och i värdekedjan.

– Katarina Lundkvist, hållbarhetsstrateg på LKAB.

Utmaningen för LKAB bestod i att navigera genom de specifika rapporteringskraven enligt ESRS för biologisk mångfald och ekosystem. I ett nära samarbete mellan LKAB och Ecogain gjorde vi en kartläggning av företagets verksamhetsaktiviteter. Kartläggningen resulterade sedan i en fördjupad och effektiv dubbel väsentlighetsanalys.

Analys enligt TNFD med hjälp av LEAP-metodik

Under projektet använde vi TNFD:s LEAP-metodik som metodstöd. Med LEAP får vi en kvalitativ, tydlig och objektiv process för att identifiera och bedöma olika aspekter av påverkan och beroenden på biologisk mångfald.   

När det gäller påverkan och beroenden så är detta i hög grad platsspecifikt, och i analysen såg vi till att få med information om platser såväl i direkt verksamhet som uppströms i värdekedjan. Det gav en viktig dimension till analysen och bidrog i väsentlighetsbedömning och prioritering till både rapportering och rekommendationer framåt för LKAB.  

Att jobba med TNFD och LEAP är en iterativ process. Identifiering och bedömning av ett bolags påverkan, beroenden, affärsrisker och möjligheter är något som behöver göras regelbundet.  

Underlag för det fortsatta arbetet framåt

Från projektet fick LKAB med sig underlag för att kontinuerligt kunna uppdatera, fördjupa och anpassa i takt med att verksamheten eller olika förutsättningar förändras. LKAB fick även rekommendationer för viktiga nästa steg – både för värdekedjan och den direkta verksamheten. Det ger en solid grund för hållbarhetsarbetet framåt.  

Jag berättar gärna mer Helena Granborg helena.granborg@ecogain.se 46 (0)10-405 90 30