LKAB: En hållbar verksamhet – från gruva till hamn

Bransch: Gruvdrift
Företag: LKAB

Gruvverksamhet är reglerad av en lagstiftning som innebär att LKAB både har en skyldighet och ett ansvar för att leva upp till de krav som ställs - men LKAB vill nå ännu längre. Bolagets uttalade vision är att vara ett branschföredöme i ett miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Riktlinjer för LKAB:s förhållningssätt till markfrågor

LKAB tar ansvar för den påverkan verksamheten innebär och arbetar proaktivt mot förluster av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i all verksamhet. Det innebär i första hand att minimera påverkan men också att tillföra samt skapa nya värden. LKAB bygger arbetet på den internationellt vedertagna hänsynshierarkin, den så kallade ”Mitigation Hierarchy” – undvika, minimera, restaurera och kompensera.

LKAB har lagt fast en riktlinje för bolagets förhållningssätt i markfrågor. Ecogain utvecklade de delar som rör naturkapital. Resultatet är tydliga riktlinjer för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Riktlinjen stödjer LKAB:s uppförandekod, miljöpolicy och hållbarhetsstrategi och används av bolaget.

LKAB:s verksamhet tar mark i anspråk genom prospektering, gruvbrytning, förädling och transporter. Därför bedriver bolaget ett kontinuerligt arbete för att minimera sin omgivningspåverkan.


Det innebär att LKAB:

  • utformar anläggningar så att påverkan på känsliga områden minimeras
  • vidtar alla rimliga betydelsefulla skadelindrande åtgärder för att minimera påverkan på mark och vatten
  • planerar för ekologisk efterbehandling av nedlagda gruvmiljöer
  • eftersträvar att kompensera för kvarstående skada på biologisk mångfald efter att skadelindrande åtgärder vidtagits.

Ecogain som strategisk partner

Ett långsiktigt samarbete mellan Ecogain och LKAB stödjer riktlinjerna om markfrågor, bland annat genom:

  • framtagande av ekologisk kompensation för den nya gruvan vid Mertainen
  • planer för ekologisk restaurering av flera industriområden som ska bli natur igen, bland annat Vitåfors sandmagasin i Malmberget och Kiruna industriområde
  • utbildning och studieresa om internationell best practice inom ekologisk restaurering
  • expertstöd i naturmiljöfrågor vid mark- och miljödomstolens prövning av gruvorna i Mertainen och Leveäniemi
  • expertstöd i Natura 2000-prövning av olika delar av verksamheten
  • uppföljning av långsiktiga konsekvenser för våtmarksfloran av verksamheten vid Mertainen.
Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se