Vindkraft OX2 Ecogain

OX2: Fullständig tillståndsprocess för Rambo vindkraftpark

Bransch: Vindkraft
Företag: OX2

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker och är ett av de ledande bolagen inom utbyggnaden för förnybar energi i Europa. Företaget har idag verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm.

Ecogain anlitades för att leda och genomföra arbetet med miljöbedömning av ett område intill byn Rambo i Västerbottens län, som OX2 identifierat som lämpligt för vindkraft. Uppdraget innefattade hela tillståndsprocessen enligt miljöbalken med samråd, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och många typer av underlagsutredningar. Ecogain projektledde arbetet och stöttade OX2 i bedömningar och avvägningar, utifrån det underlag som kontinuerligt arbetades fram.

Verkligen tack för bra samarbete och bra jobb! Det har varit ett sant nöje att samarbeta och bra struktur

– Lovisa Håkansson och Anders Nillson, Projektledare OX2

Med allt underlag som grund gjorde Ecogain miljöbedömningen och tog fram en MKB, baserad på hänsynshierarkin, som bland annat ledde till att stor hänsyn tas till biologisk mångfald, såväl på art- som ekosystemnivå. Av alla miljöaspekter som bedömdes blev resultatet positiva konsekvenser för aspekterna naturresurser/nyttjande av vind respektive klimat- och miljöeffekter, och små negativa eller obetydliga för övriga.

Om projektet får tillstånd kommer Rambo vindpark att kunna producera 475-600 GWh förnybar el per år, vilket motsvarar en minskning av utsläpp av växthusgaser med cirka 285 000 – 360 000 ton per år, hushållsel för cirka 110 000 villor per år eller förbrukningen hos 230 000 – 290 000 elbilar per år.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se