Säkerställande expertråd

OX2 är en koncern verksam inom förnybar energi, där vindkraft är kärnprodukten. Företaget räknas idag som en av de ledande aktörerna i Europa inom storskalig landbaserad vindkraft. OX2 har som mål att erbjuda investerare de mest lönsamma vindkraftsanläggningarna på de marknader där bolaget verkar.

Rätt kompetens på plats

Vindkraftprojektet Brännliden finns placerat i Skellefteå kommun i Västerbotten. Hela anläggningen omfattar 10 vindkraftverk, grundat på ett miljötillstånd med stöd av miljöbalken. Byggnationen påbörjades under hösten 2018.

Ecogains uppdrag vid Brännliden handlar om att OX2 ville involvera vår expertkompetens när det gäller natur och landskap och miljöstyrning. I miljötillståndet finns det villkor som handlar om värdefulla naturmiljöer, vattendrag och olika arter. Vår uppgift är att se till att företaget uppfyller sina åtaganden och att villkoren uppfylls, så att hela bygget av vindkraftanläggningen går rätt till.

“Ert stöd, er saklighet och er kunskap är ovärderlig för mig

– Victoria Nord, OX2


Miljökoordinator

Ecogain fick därför uppdraget att agera miljökoordinator på plats. Det innebär att säkerställa att alla åtaganden om natur och landskap i miljötillståndet efterlevs på byggplatsen och att de följs upp under hela byggprojektet.

Initialt tog vi fram en miljöhandlingsplan som är utgångspunkten hur det fortsatta arbetet ska koordineras. Tillsammans med OX2:s sitemanager och entreprenörer genomför vi regelbundna miljöronder på plats inför och under alla moment av anläggningsarbetena.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se