Svenska Kraftnät: Framkomlighetsstudie, samråd och miljökonsekvensbeskrivning

Bransch: Energi
Företag: Svenska Kraftnät

En ny 400 kV luftledning längs sträckan Ekhyddan – Nybro – Hemsjö planeras för att minska risken för strömavbrott i regionen. Ledningen ska kopplas till en befintlig utlandsförbindelse från Nybro till Litauen och avlasta och förstärka transmissionsnätet i regionen. Ledningen är upptagen på EU:s lista över projekt av gemensamt intresse, ett sk PCI projekt (Project of Common Interest). 

Ecogain får uppdraget av Svenska Kraftnät som bl.a. innefattar inventeringar längs de nio milen samt att driva tillståndsprojektet framåt med upprättande av samrådshandlingar, underlagsutredningar och miljökonsekvensbeskrivning. 

Parallellt med att miljökonsekvensbeskrivning upprättas, hanteras N2000 områden och naturreservat med fältbesök och lämpliga kompensationsområden ses ut. Den åtgärdsplan som sammanställs blir ett viktigt dokument i upphandlingsarbetet och under entreprenaden för att säkerställa att åtgärderna angivna i MKB:n genomförs.  

För att förenkla under entreprenaden utarbetar Ecogain även en storymap, med riktat enkelt språk som förstärks av tydligt kart- och bildspråk.

Efter ett flertal samråd med flertalet utredningskorridorer lämnas ansökan in och i september 2021 meddelar regeringen att sträckan har fått koncession.

Kontakta mig om ni behöver hjälp Anneli Alersjö anneli.alersjo@ecogain.se