Nu är Sveriges första branschfärdplan för biologisk mångfald här!

Som första branschorganisation har nu Svemin, i samarbete med Ecogain utvecklat en färdplan för hur den svenska gruv- och mineralnäringen ska arbeta för att främja biologisk mångfald; Mining with Nature.

Tiden är nu mogen att kraftsamla kring arbetet med att bevara och öka den biologiska mångfalden på de platser där gruvnäringen verkar. Vi gör detta för att få en enhetlighet i hur vi agerar men också för att på ett transparent sätt kunna visa hur gruvbranschen jobbar. Vår ambition är också att den ska tjäna som inspiration både för gruvbranschen internationellt och för andra branscher.

– Maria Sunér Fleming, vd på gruvornas branschorganisation Svemin, projektägare och initiativtagare till satsningen.

Färdplanen utgår från en vetenskaplig grund och applicering av hänsynshierarkin för att nå målet om att gruv- och mineralnäringen senast år 2030 bidra till ökad biologisk mångfald i alla de regioner där verksamhet och prospektering pågår.

“En framgångsfaktor för varje aktör som står bakom målet är att sätta egna mål för biologisk mångfald, utse mandat och avsätta resurser för att arbeta mot målen. Mer konkret kan arbetet innebära att kartlägga risker, beroenden samt möjligheter att skapa mervärden för biologisk mångfald. På så sätt går det att arbeta systematiskt och nå längre. Det är också viktigt att dokumentera, följa upp och kommunicera arbetet för biologisk mångfald. Då möjliggörs ett gemensamt lärande inom branschen och samhället i stort.”

Utdrag från MINING WITH NATURE Svensk gruv- och mineralnärings färdplan för ökad biologisk mångfald (2020)

Ladda ner rapporten här