Tolv partners implementerar Ways of Working with CLIMB

CLIMB värdering och beräkning av biologisk mångfald Ecogain

Changing Land use Impact on Biodiversity (CLIMB) är en ny värderingsmodell för biologisk mångfald. Verktyget bidrar med relevant data och analysunderlag som underlättar för beslutsfattare på alla nivåer. Kvantifiering av natur baseras på svenska standarder med direkt anknytning till internationell forskning. I bred samverkan driver tolv ledande företag fram nya arbetssätt genom att etablera jämförbara nyckeltal om biologisk mångfald i alla branscher.

Projektet Ways of Working with CLIMB engagerar många intressenter ifrån akademin, näringslivet, myndigheter och offentlig sektor. Målet är att under kommande år implementera nya arbetssätt som är anpassade till praktiska situationer och olika användningsområden. Utmaningar och möjligheter där CLIMB kan användas ska testas och utvärderas parallellt med fortsatt metodutveckling och modelldesign. Projektledare Carina Andersson från Ecogain uppmanar fler ledare och nyfikna personer att ansluta till projektet med motiveringen ”det roligaste med samverkan är att vi genom olikheter skapar ett kollektivt lärande som driver innovation.”

För att förankra metodiken i vetenskapen samarbetar användargrupper och projektledningen med framstående forskare och experter inom både biologisk mångfald och klimat.

Samverkan vänder sig till:

  • Dig som vill ta ansvar och aktivt bidra till ökad biologisk mångfald. Du kan nyttja den systematik som värderingsmodellen erbjuder.
  • Investerare som med hjälp av trovärdiga kalkyler kan identifiera förutsättningar för gröna investeringar, prioritera lönsamma vägval och simulera hållbara scenarios.
  • Företag som på ett konkret sätt behöver beskriva lagstadgade och frivilliga naturvårdsåtgärder, vidareutveckla sin kompetens samt integrera biologisk mångfald och KPI:er i affären.
  • Myndigheter och kommuner som med relevanta faktabaserade underlag kan göra jämförelser, utvärdera och fatta beslut.

CLIMB kan användas för att sprida kunskaper om hur biologisk mångfald bidrar till klimatomställningen.

Påverkan på och beroenden av naturen ingår inte företagens styrning idag. Det finns helt enkelt ingen vetenskapligt underbyggd KPI som stödjer väl informerade beslut om återinvesteringar i naturen. CLIMB kommer fylla det tomrummet.

– Anders Enetjärn, Grundare Ecogain.

Projektet välkomnar nya projektpartners och uppmuntrar fler att engagera sig som användare.

CLIMB drivs av partnerföretagen Svenska kraftnät, Specialfastigheter, Vattenfall, LKAB, Talga, Cementa, Skanska, Skellefteå Kraft och Boliden och finansieras av partnerföretagen och det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation, en gemensam satsning av Vinnova, Formas, och Energimyndigheten.
Projektet leds av Ecogain.