Biologisk mångfald i fokus: SkiStar och Söderberg & Partners samarbete med Ecogain

Bransch: Turistnäring
Företag: Skistar

Ecogain har under 2023 jobbat med att hjälpa Skistar att förbättra sitt arbete med biologisk mångfald. Söderberg & Partners, som initierade projektet genom sin fondstrategi "Aktiv Påverkan", var engagerade i att se hur de som aktieägare kunde bidra till positiva förändringar hos SkiStar inom biodiversitet.

Projektet syftade till att skapa mätbara mål (KPI:er) för att bedöma SkiStars effekt på naturen. Det handlade också om att ge stöd till SkiStar i att föra en mer aktiv dialog med länsstyrelserna, särskilt när det gäller att föreslå skyddsåtgärder och kompensation vid användning av mark, i linje med principerna för ”Hänsynshierarkin”.

Analys enligt Science Based Targets for Nature (SBTN) och hänsynshierarki

Ecogains arbete resulterade i förslag till åtgärder enligt hänsynshierarkin, som SkiStar kan tillämpa både vid nya markanspråk och vid åtgärder på befintlig mark. För att konkretisera lämpliga åtgärder genomförde vi på Ecogain en fältexkursion i Vemdalen tillsammans med representanter från SkiStar och Söderberg & Partners.

Ecogains ekologer guidade gruppen i en befintlig skidbacke samt i en av SkiStar planerad utökning av skidområdet. Syftet med exkursionen var framför allt kunskapsöverföring om naturvärden i samband med planering för åtgärder och restaureringspotential. Vi diskuterade även CLIMB som möjlig mätbar KPI för SkiStar i kommande tillståndsprövning.

A winter day in Vemdalen, Sweden. February 2011

Ökad kunskap om biologisk mångfald

Vi gjorde även en SBTN-analys under projektets gång, vilket resulterade i en övergripande kartläggning av påverkansfaktorerna för förlusten av biologisk mångfald. SBTN-analysen, som omfattade de initiala stegen i metodiken, gav vägledning och en grund för SkiStar att validera mål för naturen i ett senare skede.

Projektet var för samtliga projektdeltagare mycket givande och har medfört en ökad kunskap om biologisk mångfald i Söderberg & Partners fall såväl som hos SkiStar. Nästa steg för SkiStar är att implementera hänsynshierarkin för att arbeta mer strukturerat med möjliga åtgärder och minska företagets negativa påverkan på naturen.

Prata med mig om du vill veta mer Helena Granborg helena.granborg@ecogain.se 46 (0)10-405 90 30