Rennäringsutredningar och screening

En rennäringsutredning är en fördjupad analys och bedömning av en planerad verksamhets påverkan på renskötseln. Den utgör ett fullgott underlag till en miljökonsekvensbeskrivning och är ett krav vid ansökan enligt miljöbalken om tillstånd för projekt inom renskötselområdet som utgör närmare 60% av Sveriges yta.

Från lokalisering, screening och förstudier till komplett rennäringsutredning

Vi på Ecogain har lång erfarenhet av analyser kopplande till rennäringen. För att effektivisera projekteringen erbjuder vi stöd från det tidigare lokaliseringsstadiet, fördjupande screenings och förstudier av tänkbara projektområden, fram till en komplett rennäringsutredning som uppfyller krav och aktuell praxis enligt miljöbalken. Erfarenheter visar att ett välunderbyggt lokaliseringsval och en gediget genomtänkt projektdesign som tas fram med hänsyn till rennäringen faktiskt kortar tiden till tillståndet.

Fältinventeringar och marklavsprediktion

Vår utgångspunkt är alltid den senaste forskningen och vi anpassar utredningarna efter det specifika projektområdets förutsättningar. Vi använder både kvalitativa och kvantitativa datakällor, såsom geodata om vegetation, topografi och andra verksamheter i närområdet samt vår fjärranalysmodell för att prediktera förekomst av marklavar, renens viktigaste födoämne vintertid. Fältinventeringar av infrastruktur och betesresurser görs när så är påkallat. Intervjuer med samebyar och andra stakeholders utgör det kvalitativa dataunderlaget.

Skydds- och kompensationsåtgärder

Vi formulerar förslag på skydds- och kompensationsåtgärder för att vända identifierade negativa effekter på renskötseln till positiva. Detta gör vi helst i workshop-format för att säkerställa delaktighet och ägarskap av berörda parter. Vi genomför även uppföljningsprogram i det fall dessa ingår som ett villkor i tillståndet.

Våra rennäringsutredningar följer branschstandarden för vindenergi, anpassat till andra verksamheter när så är lämpligt. Handboken togs fram av Ecogain på uppdrag av branschorganisationen, Svensk vindenergi.

Ecogains rennäringstjänster:

  • Lokaliseringsutredning: Scanning av en större geografisk yta för att identifiera lämpliga områden för projektering med lägre sannolikhet för konflikter med rennäringens markanvändning. Leverans i lättöversiktligt presentationsformat.
  • Renscreening: GIS-baserad analys av ett projektområdes och dess omedelbara omgivnings förutsättningar för renbete. För beställningar som omfattar flera projektområden görs en objektiv jämförelse utifrån olika parametrar kopplade till områdets värde för rennäringen. Leverans i lättöverskådligt presentationsformat.
  • Renförstudie: I detta stadium förutsätts det att verksamhetsutövaren har beslutat om lokaliseringen. En förstudie innefattar det mesta som ingår i en rennäringsutredning, men den görs i förberedelse för dialog med samebyn. Syftet är att förstudien ska övergå till en komplett rennäringsutredning. Leverans i rapportmall för rennäringsutredning.
  • Rennäringsutredning: Platsspecifik analys av ett områdes värde för rennäringen, effekter av den planerade verksamheten, framtagande av relevanta skydds- och kompensationsåtgärder samt bedömning av slutliga konsekvenser för rennäringen. Levereras i layoutat rapportformat för att ingå som komplett bilaga till MKB.

Effektiv process genom varje steg

Tjänsterna är utvecklade för att följa verksamhetsutövares steg genom projekteringsprocessen. Allt material som tas fram i ett tidigare steg föder in i nästa steg, något som effektiviserar hela processen från idé till tillstånd.

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi arbetar med rennäringsutredning, förstudier, screening och marklavsprediktion.

Jag berättar gärna mer Carly Smith carly.smith@ecogain.se +46 (0) 10 – 405 90 12

Vi hör av oss till dig

Har du frågor om natur och biologisk mångfald, eller är nyfiken på hur Ecogains tjänster kan ge tydliga affärsfördelar i er verksamhet? Fyll i formuläret så tar en av våra experter kontakt med dig inom kort.

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.